ความสุขของนักอ่านที่เกิดจากการได้หยิบหนังสือของนักเขียนคนโปรดมาอ่านและได้จับจองเป็นเจ้าของเป็นเรื่องที่พิเศษสุด ในฐานะเป็นแฟนคลับของศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เจ้าของหนังสือซีรีย์ 10 วิธีคิด ก็อดใจไม่ได้ที่จะหยิบผลงานมารีวิวแบ่งปันกัน หนังสือเรื่องการคิดเชิงสังเคราะห์ ในราคา 150 บาท เป็นเล่มหนึ่งในชุดซีรีย์ 10 วิธีคิดที่ส่งเสริมทักษะการคิดให้กับบุคคล

คุณภาพของคน เริ่มต้นที่คุณภาพของความคิด 

การคิดเชิงสังเคราะห์ มีความสำคัญต่อยอดไปสู่การคิดเชิงประยุกต์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากการคิดเชิงสังเคราะห์นั้นเป็นการรวบรวม      จัดระบบหมวดหมู่ของความคิด เพื่อให้ง่ายต่อการจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ความจำเป็นในการอ่านหนังสือส่งเสริมการคิดเชิงสังเคราะห์  จะช่วยพัฒนาความสามารถทางการคิดที่หลากหลาย

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้อ่านแล้ว คิดเห็นว่า มีความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการคิดเชิงสังเคราะห์ สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

 1. การฝึกทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ ซึ่งการพัฒนาทักษะการคิดต่ดสิ่งต่าง  ๆ ด้วยองค์ประกอบในภาพรวม ซึ่งเป็นวิธีคิดกลับด้านของการคิดเชิงวิเคราะห์ที่เน้นให้มีความสามารถในการแยกแยะ จำแนก วิเคราะห์องค์ประกอบและมองเห็นส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ
 2. การคิดเชิงสังเคราะห์นั้น จะช่วยพัฒนาให้คิดเป็น ซึ่งตามความเข้าใจของผู้เขียน คิดเห็นว่า การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์จะทำให้เกิดวิธีคิดในการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ มีเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งอธิบายวิธีคิดเชิงสังเคราะห์จากตัวอย่างคำถามที่ว่า ส่วนประกอบของส้มตำในหนึ่งครก ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง  
 3. ลักษณะของการคิดเชิงสังเคราะห์ จะคิดเพื่อนำสิ่งต่าง ๆ ที่แยกส่วนประกอบมาจัดสร้างสิ่งใหม่ ตัวอย่างจากคำถามที่ว่า ส้มตำในหนึ่งครก ประกอบด้วยอะไรบ้าง เมื่อคำถามเกิดขึ้นสมองถูกกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์เป็นอันดับแรกก่อน ว่า ในส้มตำนั้น มีส่วนประกอบสำคัญอย่างมะละกอ พริก มะนาว ปูเค็ม /ปลาร้า น้ำปลา เกลือ มะเขือเทศ เป็นต้น ซึ่งผลของการแยกแยะส่วนประกอบได้เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ แต่ความสามารถในการสังเคราะห์ คือการนำส่วนประกอบต่าง ๆ มาผสมด้วยการตำร่วมกัน ทำให้เกิดสิ่งใหม่ ที่เรียกว่าส้มตำ โดยผลของการคิดเชิงสังเคราะห์นั้น คือการทำให้เกิดสิ่งใหม่ แนวคิดใหม่ นวัตกรรมใหม่

Advertisement

Advertisement

 • ความสนุกจากการอ่านหนังสือส่งเสริมการคิดเล่มนี้ ช่วยให้เกิดการรู้จักจินตนาการ ได้พัฒนาทักษะคิดจากตัวอย่างในหนังสือเพื่อเทียบเคียงสร้างความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
 • Advertisement

  Advertisement

  https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87-1000062/ การอ่านหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาส่วนที่ผู้เขียนประทับใจตรงที่ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ใช้ภาษาง่าย ๆ ในการเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดเชิงสังเคราะห์ให้ผู้อ่านทำความเข้าใจได้ไม่ยาก นอกจากนี้ยังได้รับเทคนิคการพัฒนานิสัยให้เป็นนักคิดเชิงสังเคราะห์ ที่จะต้องรู้จักสร้างมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ ในภาพรวมให้ได้ แล้วค่อยมองลงไปในรายละเอียดปลีกย่อย เพื่อมองให้เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่าเกี่ยวข้องกัน มีความสัมพันธ์ต่อกัน และส่งผลกระทบต่อกัน

  ภาพถ่ายโดยผู้เขียนสรุปความรู้ที่ได้รับจากหนังสือการคิดเชิงสังเคราะห์ เป็นหนังสือส่งเสริมทักษะการคิดที่ทำให้ผู้อ่านเกิดมุมมอง ทัศนคติในการมองปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อเข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์เหล่านั้น ทั้งยังก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการรู้จักคิดสังเคราะห์สิ่งต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหากับสถานการณ์ในชีวิตได้ นอกจากนี้ ผู้เขียนเองได้เลือกหนังสือเล่มนี้ ใช้เป็นคู่มือในการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่ผู้เขียนสอนได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้อ่านให้สูงขึ้นด้วยคุณภาพของความคิดที่ได้รับการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดที่ถูกต้อง และเป็นระบบ 

  ภาพถ่ายโดยผู้เขียนผู้เขียนเชื่อว่า ทักษะต่าง  ๆ ที่พัฒนาคุณภาพของบุคคลให้สูงขึ้นและทำได้อย่างไรขีดจำกัด คือการพัฒนาศักยภาพทางความคิด โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ และการคิดมิติต่าง ๆ มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่บ่งบอกคุณภาพของบุคคล       ว่ามีคุณภาพอย่างไร ก็เป็นผลพวงจากการคิดทั้งสิ้น จึงขอแนะนำให้อ่านหนังสือ การคิดเชิงสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

   

   

   


  เครดิตทุกภาพถ่ายและภาพปกโดยผู้เขียน

  ยกเว้นเครดิตภาพถ่ายที่ 2 จาก pixabay