โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

แนะนำ 4 แอปพลิเคชันเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19

แนะนำ 4 แอปพลิเคชันเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายคนต้อง Study at home เพื่อป้องกันตัวเองมากขึ้น และอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับนักเรียนนักศึกษาแม้สถานการณ์จะเปลี่ย