วัดตานีนรสโมสร ชาวบ้านแถวนั้นเรียกติดปากกันว่าวัดบางน้ำจืดหรือวัดกลาง สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.๒๓๙๕ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โบสถ์

          วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองปัตตานี ทรงทอดพระเนตรเห็นวัดทรุดโทรมมาก ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจึงทรงสละพระราชทรัพย์บูรณะปฏิสังขรณ์ตลอดจนทรงพระราชทานสมณศักดิ์ให้กับบรรดาเจ้าคณะในหัวเมืองบริเวณนั้นอีกด้วย

          พระอุโบสถสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยพระธรรมโมลี และหลวงรัตนมนตรี และพุทธศาสนิกชนร่วมกันก่อสร้างเป็นรูปทรงไทย เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กโบกปูน หน้าบันมีตราพระเกี้ยวกนกล้อมรอบ หน้าพระอุโบสถมีซุ้มประดิษฐานพุทธรูปปางมารวิชัย

พระอุโบสถ

          เพื่อนๆสามารถเข้าไปกราบพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัยหน้าตักกว้าง 1 เมตร มีพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ เป็นศิลปะสมัยอยุธยาหรือละโว้

นพสงฆ์วัดตานีรสโมสร

          ไหว้พระเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถแวะเที่ยวต่อที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีต่อได้นะคะ หรือถ้าต้องการแสวงบุญ ตามรอยเสด็จพระพาสต้น ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ เพื่อความศิริมงคล ขอนำเสนอวัดในจังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมด ๙ แห่ง ใน ๗ จังหวัดด้วยกัน ได้แก่

 


แหล่งข้อมูลสือค้นและที่มาของรูป

  • หนังสือท่องเที่ยว แสวงบุญ๑๓๖วัด ตามรอยเสด็จประพาสต้น ผู้แต่ง ม.สุปุตฺติโก 
  • http://www.me-fi.com/tourismdb/halaltourism-imt-gt/data_detail.php?cateLv=1&cateID=21&subid=49&dataID=1747
  • http://pattaniheritagecity.psu.ac.th/demo/landmark/วัดตานีนรสโมสร/

Advertisement

Advertisement