Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191125_114820.jpg" />
ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงสภาพอากาศในช่วงนี้อุณภูมิลดต่ำลง สภาพทั่วไปมีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงมีอุณภูมิลดต่ำลงอยู่ที่ 15-10 องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ย จากความกดอากาศสูงดังกล่าวส่งผลให้สภาพอากาศถูกกด มีความหนาวเย็นครอบคลุมพื้นที่และฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM 2.5 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งฝุ่นละอองดังกล่าวในจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่มาจากการเผาวัสดุการเกษตรและการเผาป่าบนภูเขาสูงโดยไม่มีการควบคุม

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1050016/IMG_20191118_120249.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1050016/IMG_20191118_120249.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1050016/IMG_20191118_120249.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1050016/IMG_20191118_120249.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191118_120249.jpg"

Advertisement

Advertisement

/>
นางกานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ปัญหาความกดอากาศสูงทำให้ฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาป่าปีที่ผ่านมาพบจุดฮ็อตสปอตมากถึง 500 จุด มากสุดอยู่ที่ อ.สอง อ.ร้องกวาง อ.วังชิ้น อ.เด่นชัย อ.เมือง อ.ลอง ตามลำดับ ซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป เรื่องนี้ทางจังหวัดจะเข้าไปพบปะประชาชน สอบถามถึงข้อจำกัดความจำเป็นที่ต้องเผาจะหาทางออกให้เพื่อลดการเผา มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงพิษภัยผ่านหอกระจายข่าวสื่อมวลชนในพื้นที่สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังมีมาตรการนำใบไม้แห้งเศษวัชพืชกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยโดยตั้งธนาคารใบไม้ ขอความร่วมมือกับโรงไฟฟ้าชีวมวลรับซื้อเศษวัชพืชไปใช้เป็นเชื้อเพลิง พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมที่จะพัฒนานำเศษเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างความตระหนักรู้ และพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมถ้าไม่มีการเผา ในช่วง 8 เดือน โดยจะมีการทำงานเป็นคณะกรรมการ และจัดการเผาเป็นระบบ ควบคุมการเผาวัสดุการเกษตรเดือนธันวาคมจะมีการรวมพลังคนไม่เผาป่า ในช่วงต้นมกราคม – เมษายน จะมีการเผามากขึ้นซึ่งตั้งแต่ปีใหม่ไปจะมีการควบคุมเข้มข้น

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191114_125917.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191114_125817.jpg

1 กุมภาพันธ์.- 15 เมษายน ห้ามเผาโดยเด็ดขาด หลังจากนั้นจะมีมาตรการไม่เผาแบบยั่งยืนคือการนำวัสดุการเกษตรมาใช้ประโยชน์สร้างมูลค่า โดยได้จับมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ คิดค้นแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะควบคุมให้ไฟป่าอยู่ในวงจำกัดไม่ลุกลามเข้าป่าให้ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าว