มารู้จัก Play Therapy for Kids เล่นบำบัดสำหรับเด็ก กันเถอะ

มาเล่นกันเถอะ 

มาเล่นกันเถอะ

 

ทำไมต้องเล่น

เพราะนักสุขภาพจิตได้สังเกตุว่า การเล่น เป็นสิ่งคำสัญของชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี เหมือนกับความรักและการทำงาน การเล่นเป็นพื้นฐานของชีวิตเรา เพราะทำให้เกิดความสุข นักทฤษฎีการเล่น กล่าวว่า "เล่น" เป็นภาษาของเด็ก 

เล่น เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน และยกระดับจิตใจของเราให้สดใส มีความสุขกับชีวิตและขยายความสุขของเราให้มากขึ้น การเล่น สามารถบรรเทาความเครียด และความเบื่อหน่าย สามารถเชื่อมโยงเรากับบุคคลอื่น ๆ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดการสำรวจอารมณ์ของตนเอง และการเล่นบทบาทสมมุติจะช่วยฝึกทักษะภาษาและการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้และการพัฒนาจะถูกส่งเสริมผ่านการเล่นได้ดีที่สุด 

Advertisement

Advertisement

เล่น

ภาพจาก pixabay.com

Play Therapy คืออะไร

Play Therapy เป็นบำบัดผ่านการเล่นรูปแบบหนึ่งสำหรับเด็กเป็นหลัก เนื่องจากเด็กยังมีรูปแบบความคิดที่ไม่ซับซ้อน และการรับรู้อารมณ์ หรือประมวลผลทางอารมณ์ได้ไม่เหมือนผู้ใหญ่

การบำบัดด้วยการเล่น จะแตกต่างจาการเล่นทั่วไป นักบำบัดจะช่วยให้เด็กสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่น เรียนรู้การสื่อสาร การแสดงออกทางความรู้สึกกับผู้อื่่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา

APT นิยามการเล่นบำบัดว่า " การใช้แบบจำลองเชิงทฤษฎีเพื่อสร้างกระบวนการระหว่าง นักบำบัดและผู้เล่น เพื่อช่วยให้ผู้เล่นปกป้องและแก้ไขปัญหาทางจิตสังคมได้ด้วยตนเอง "

 

ประะโยชน์ของ Play Therapy 

องค์กรระดับมืออาชีพ Play Therapy International พบว่าเด็กที่บำบัดด้วยวิธีการเล่น มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางบวก ร้อยละ 71 เลยทีเดียวเด็กบางคนอาจยังลังเล และต้องใช้เวลา ที่จะรู้สึกไว้วางใจนักบำบัด เมื่อสบายใจและไว้วางใจ ก็สามารถพูดคุย เปิดเผยความรู้สึก และมีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกมากขึ้น 

Advertisement

Advertisement

ประโยชน์ของการเล่นบำบัด คือ 

 • บรรเทาความวิตกกังวล
 • มีทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น
 • มีความเคารพตัวเอง
 • เอาใจใส่และเคารพผู้อื่น
 • พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 • เรียนรู้ที่จะแสดงออกทางความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม
 • ปรับพฤติกรรมบางอย่างดีขึ้น
 • มีความรับผิดชอบมากขึ้น
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวมากขึ้น

การบำบัดด้วยการเล่นยังส่งเสริมด้านการใช้ภาษาและพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กอีกด้วย หากเด็ก ๆ ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีอาการป่วยทางจิต การบำบัดด้วยการเล่นสามารถใช้ควบคู่กับการบำบัดอย่างอื่น ๆ ได้

Advertisement

Advertisement

เล่นภาพโดย pixabay.com

การเล่นบำบัดสามารถใช้กับใครได้บ้าง

การเล่นบำบัดส่วนใหญ่ จะใช้กับเด็ก 3 -12 ปี และสามารถใช้ในผู้ใหญ่ได้ด้วย ใช้ในการบำบัดอาการหรือโรคเหล่านี้ได้ 

 • สมาธิสั้น ( ADHD)
 • ออทิสติก ( ASD )
 • ซึมเศร้า ( Depression)
 • วิตกกังวล ( Anxiety)
 • พัฒนาการล่าช้าหรือมีบกพร่องในการเรียนรู้ ( Learning Disabilities)
 • พฤติกรรมก้าวร้าว ( Agressive)
 • ความโกรธ ( Angry Behavior)
 • มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
 • ถูกทอดทิ้ง
 • ปัญหาการหย่าร้าง การเสียชีวิตของคนในครอบครัว
 • ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์สะเทือนใจ

เล่นทรายภาพโดย pixabay.com

เทคนิคที่ใช้การบำบัดคืออะไร

 • เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างการสื่อสารแลการแสดงทางอารมณ์ ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ บางครั้งเด็กขาดทักษะที่จะสื่อสารให้ผู้ใหญ่เข้าใจ และผู้ใหญ่ก็ตีความและแปลความหมายของสัญลักษณ์ที่เด็กต้องการสื่อสารผิดพลาดไป 
 • เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น ผู้ใหญ่หรือนักบำบัดจึงเข้าไปอยู่ในโลกของพวกเขา อยู่ในระดับเดียวกับพวกเขา การบำบัดด้วยการเล่นจะมีความแตกต่าง ขึ้นกับนักบำบัด และความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคน จึงต้องทำการสัมภาษณ์เด็กแต่ละคน แยกจากกัน และแยกจากผู้ปกครองและคุณครู
 • หลังจากประเมินอย่างละเอียดแล้ว นักบำบัดจะตั้งเป้าหมายในการรักษา โดยดูว่าอะไรคือข้อจำกัดบ้าง และกำหนดแผนการรักษา
 • นักบำบัดจะประเมินวิธีการที่เด็กเล่นคนเดียว กับวิธีการที่เด็กเล่นกับผู้ปกครอง ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
 • นักบำบัดสังเกตุวิธีการที่เด็กมีปฎิกริยาตอบโต้กับของเล่นชนิดต่าง ๆ อย่างไร และพฤติกรรมของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างไร พวกเขาใช้วิธีการเล่นเพื่อระบายความวิตกกังวลและความกลัว เป็นกลไกที่ช่วยแก้ไขปัญหาและรักษา
 • นักบำบัดใช้กลไกเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการบำบัดในขั้นต่อไป เด็กแต่ละคนแตกต่างกัน ดังนั้น วิธีการบำบัดจึงต้องทำให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจง เมื่อการบำบัดดำเนินไป สามารถประเมินและปรับเปลี่ยนแผนการบำบัดได้อีกครั้ง
 • ในแต่ละครั้งใชเวลาบำบัด 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ครั้ง หรือมากกว่านั้น ถ้าจำเป็น
 • การบำบัดสามารถทำเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล
 • เด็กสามารถเลือกเล่นเกมตามความอิสระ โดยมีนักบำบัดคอยสังเกตุอย่างใกล้ชิด หรือชวนคุย ขัดจังหวะการเล่นเพียงเล็กน้อย
 • การบำบัดเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีข้อจำกัด หรือกติกาเล็กน้อย นักบำบัดจะใช้เทคนิคการบำบัดที่เกี่ยวข้องกับ
 1. การเล่านิทาน
 2. การเล่นดนตรี
 3. เล่นน้ำและเล่นทราย
 4. เล่นบล็อกและของเล่นก่อสร้าง
 5. หุ่นตุ๊กตาและหน้ากาก
 6. การวาดภาพเชิงสร้างสรรค์
 7. การเล่นบทบาทสมมุติ
 8. การเต้นรำและการเคลื่อนไหว
 9. ศิลปะและงานฝีมือ
 10. ตุ๊กตาแอ็คชั่น
 11. การคุยโทรศัพท์ของเล่น

เด็กภาพโดย pixabay.com

ตัวอย่างการเล่นบำบัด

 • การใช้หุ่นตุ๊กตา นักบำบัดขอให้เด็กถือหุ่นตุ๊กตา และให้แสดงปัญหาบางอย่างที่บ้านของตุ๊กตา
 • เมื่อเด็กวาดภาพ ขอให้เด็กเล่าความรู้สึกภายใน และบรรยายเกี่ยวกับภาพนั้น เพื่อรับข้อมูลที่อยู่ภายในใจของเด็ก
 • เล่นเกมต่าง ๆ กับเด็กเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาและทักษะต่างทางสังคม

การบำบัดด้วยการเล่น เป็นสื่อกลางที่จะช่วยเปิดเผยความรู้สึกภายในของเด็กและช่วยให้เด็กสามารถจัดการกับปัญหาด้านจิตใจ ได้อย่างเหมาะสม