น่าน เปิดรายชื่อโรงเรียนอีก 24 แห่ง เตรียมถูกยุบรวมเลิกปี64 ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ของศึกษาธิการจังหวัดน่าน ที่จะดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ2563-2565

ข่าวน่าน วันนี้ 7 ธันวาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของศึกษาธิการจังหวัดน่าน ที่จะดำเนินการบริหารจัดการ ยุบควบรวม ตามระเบียบว่าด้วยการตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ในปีงบประมาณ2564 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย และเน้นบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา (ข่าวเดิม เปิดชื่อโรงเรียนเตรียมเก็บของ ถูกยุบ รวม เลิกปี 63)

ให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ในการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนบริหารจัดการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจัดทำแผนระดับจังหวัด และมีนายอำเภอทุกอำเภอเป็นประธานคณะทำงานในระดับอำเภอ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานยุบ ควบรวม ตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ2564 มีดังนี้

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/26904511_1819787518321408_5212757053387059537_n-1024x576.jpg" /> อำเภอเมืองน่าน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาผาตำบลกองควายมีนักเรียน57คนครู4คน โดยให้บางชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ตำบลกองควายมีนักเรียน106คนครู12คน

โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ตำบลดู่ใต้มีนักเรียน60คนครู3คน โดยให้บางชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนราชานุบาลตำบลในเวียงมีนักเรียน1,499คนครู58คน

Advertisement

Advertisement

โรงเรียนบ้านดอนเฟืองตำบลเรืองมีนักเรียน53คนครู3คน โดยให้บางชั้นเรียนยุบรวมกับ(8.โรงเรียนบ้านเรืองตำบลเรืองมีนักเรียน50คนครู6คน)

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/49110314_346564356161977_2768725498858045440_o-1024x576.jpg อำเภอนาน้อย 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวงตำบลนาน้อยมีนักเรียน58คนครู2คน โดยให้บางชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านนาราบตำบลนาน้อยมีนักเรียน577คนครู24คน

อำเภอเวียงสา 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสาลีกตำบลส้านมีนักเรียน42คนครู3คน โดยให้บางชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ตำบลส้านมีนักเรียน157คนครู13คน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/12417751_1182812248457440_5519183302590684741_n-1024x576.jpg โรงเรียนบ้านปางสาตำบลจอมจันทร์มีนักเรียน32คนครู2คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาตำบลจอมจันทร์มีนักเรียน164คนครู15คน

โรงเรียนบ้านนาเคียนตำบลจอมจันทร์มีนักเรียน19คนครู2คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาตำบลจอมจันทร์มีนักเรียน164คนครู15คน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/29196469_1806341496082879_419437628429959168_n-1024x576.jpg อำเภอภูเพียง 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือตำบลฝายแก้วมีนักเรียน35คนครู2คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านมีนักเรียน1,772คนครู73คน

อำเภอทุ่งช้าง 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านน้ำลาดตำบลงอบมีนักเรียน50คนครู3คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)ตำบลงอบมีนักเรียน158คนครู5คน

โรงเรียนบ้านปอนตำบลปอนมีนักเรียน39คนครู4คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)ตำบลงอบมีนักเรียน158คนครู7คน

อำเภอเชียงกลาง 3 โรงเรียน คือ (โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง/ธาราบรรพต)ตำบลพระธาตุมีนักเรียน57/53คนครู4/5คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านดอนแก้วตำบลพระธาตุมีนักเรียน96คนครู7คน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/47359732_2008008759499282_1052421477493637120_n-1024x576.jpg โรงเรียนไตรคามวิทยาตำบลเปือมีนักเรียน59คนครู3คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115ตำบลเปือมีนักเรียน199คนครู10คน

โรงเรียนบ้านดอนสบเปือตำบลเปือมีนักเรียน45คนครู4คน โดยให้บางชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนไตรคามวิทยาตำบลเปือมีนักเรียน 59 คนครู3คน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/53224158_381719119313167_6407324553969664000_n-1024x576.jpg อำเภอท่าวังผา 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยาตำบลศรีภูมิมีนักเรียน27คนครู3คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันตำบลศรีภูมิมีนักเรียน103คนครู14คน

โรงเรียนบ้านคัวะตำบลศรีภูมิมีนักเรียน57คนครู5คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันตำบลศรีภูมิมีนักเรียน103 คนครู14คน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/0023-850x1024.jpg โรงเรียนบ้านสบสายตำบลตาลชุมมีนักเรียน28คนครู4คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่186ตำบลตาลชุมมีนักเรียน181คนครู13คน

โรงเรียนบ้านสบหนองตำบลตาลชุมมีนักเรียน37คนครู4คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่186ตำบลตาลชุมมีนักเรียน181คนครู13คน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/21034728_1765877213712439_8207332736403178686_n-1024x576.jpg โรงเรียนบ้านวังว้าตำบลท่าวังผามีนักเรียน29คนครู3คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านท่าวังผา(ประชารัฐ)วิทยาคารตำบลท่าวังผามีนักเรียน571คนครู24คน

โรงเรียนบ้านน้ำฮาวตำบลจอมพระมีนักเรียน35คนครู3คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระมีนักเรียน74คนครู6คน

โรงเรียนบ้านถ่อนตำบลจอมพระมีนักเรียน49คนครู3คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระมีนักเรียน74คนครู6คน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/70018052_194257178410580_6601542416749035520_o-1024x576.jpg โรงเรียนบ้านก๋ง(มงคลประชารังสรรค์)ตำบลยมมีนักเรียน60คนครู4คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านเสี้ยว(ท่าวังผา)ตำบลยมมีนักเรียน79คนครู5คน

โรงเรียนบ้านนาหนุน1ปิตุราษฎร์ตำบลแสนทองมีนักเรียน55คนครู4คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนแสนทองวิทยาตำบลแสนทองมีนักเรียน146คนครู15คน

โรงเรียนบ้านห้วยท่างตำบลไชยวัฒนามีนักเรียน44คนครู4 คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนศรีสระวงศ์ตำบลไชยวัฒนามีนักเรียน72คนครู7คน

โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้าตำบลอวนมีนักเรียน48คนครู5คน โดยให้ทุกชั้นเรียนยุบรวมกับโรงเรียนบ้านไร่ตำบลอวนมีนักเรียน222คนครู18คน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/29196469_1806341496082879_419437628429959168_n-1024x576.jpg หมายเหตุ

ลำดับที่5โรงเรียนบ้านปางสามีนักเรียนจำนวน32คนและไม่มีผู้บริหารโรงเรียนขอขยายเวลาไปเรียนรวมในปีการศึกษา2564ปัจจุบันชุมชนสนับสนุนงบประมาณจ้างครูช่วยสอน(ตามเกณฑ์ข้อ2.2ต้องเรียนรวมในปีการศึกษา2563

ลำดับที่6โรงเรียนบ้านนาเคียนมีนักเรียนจำนวน19คนมีผู้บริหารโรงเรียน(อยู่ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารบรรจุใหม่)ขอขยายเวลาไปเรียนรวมในปีการศึกษา2564(ตามเกณฑ์ข้อ2.3ต้องไปเรียนรวมในปีการศึกษา2563)

ลำดับที่7โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือมีนักเรียนจำนวน35คนและมีผู้บริหารโรงเรียนขอขยายเวลาไปเรียนรวมปีการศึกษา2564ปัจจุบันชุมชนสนับสนุนงบประมาณจ้างครูช่วยสอน(ตามเกณฑ์ข้อ2.3ต้องไปเรียนรวมในปีการศึกษา2563)

จากข้อมูลโรงเรียนฯของ สพป.น่านเขต2 แสดงถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่มีการไปเรียนรวม โดยวางแผนจะไปเรียนรวมในปีการศึกษา2564จำนวน19โรง ซึ่งจะประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็กตามเกณฑ์(จำนวนนักเรียนตั้งแต่1-60คน)17โรงและโรงเรียนขนาดเล็กนอกเหนือจากเกณฑ์(จำนวนนักเรียน 61-120 คน)2โรงคือโรงเรียนบ้านดอนแก้วและโรงเรียนบ้านนำฝ่า

และในปี2565 ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของศึกษาธิการจังหวัดน่าน ที่จะดำเนินการบริหารจัดการ ยุบควบรวม ตามระเบียบว่าด้วยการตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ในปีงบประมาณ2565 อีกจำนวนถึง 44 โรงเรียน ติมตามต่อได้ที่นี่ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/0024-1024x576.jpg