น่าน รมต.ประจำสำนักนายก เปิดสอบธรรมศึกษา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อโครงการ “90 ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/593536-1024x576.jpg" /> ข่าวน่าน วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงค์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อโครงการ “90 ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/593544-1024x576.jpg" /> ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1057707/593542-1024x576.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1057707/593542-1024x576.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1057707/593542-1024x576.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1057707/593542-1024x576.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/593542-1024x576.jpg" /> โดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ดำรงชีวิตและประกอบหน้าที่การงานโดยยืดหลักคุณธรรมและศีลธรรมซึ่งก็คือ หลักธรรมาภิบาล และได้ศึกษาเรียนรู้หลักวิชาการพุทธศาสนา ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเพื่อจะได้น้อมนำหลักธรรมที่ได้ศึกษาแล้วนั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ร่วมกันสร้างสังคมให้มีความสงบสุข ซึ่งจะได้ชื่อว่า สังคมอุดมปัญญาตามแนววิถีพุทธ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/593538-1024x576.jpg การเปิดสอบธรรมศึกษาในปี 2562ก้าวเข้าสู่ปีที่ 90 โดยมีพิธีเปิดสอบสนามสอบกลาง ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พร้อมกันกับสนามสอบธรรมศึกษา จำนวนกว่า 6,000 แห่ง ทั่วประเทศ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/593535-1024x576.jpg โดยมีผู้สมัครสอบธรรมศึกษามากกว่า 2 ล้านคน  90 ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ ร่วมกันสร้างสังคมสีขาวด้วยมิติทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ตลอดถึงประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ได้มีชีวิตที่ร่มเย็นสงบสุข เรียนรู้หลักธรรมเสริมสร้างสติปัญญา นำไปพัฒนาตนพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปจากนั้นได้ มอบรถเข็น โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสร้างสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5ส. ร่วมมือและร่วมใจขับเคลื่อนและต่อยอดโดยคณะสงฆ์อำเภอภูเพียงและองค์กรภาคีเครือข่าย  พร้อมมอบโล่ ขออนุโมทนาในการส่งเสริมการศึกษาธรรมศึกษาในโรงเรียนและโครงการธรรมก้าวหน้า ปีที่1ให้กับโรงเรียนต่างๆที่ให้ความ อนุเคราะห์ ในการร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาโดยตลอด และเปิดป้าย อนุพุทธมณฑลจังหวัดน่านอีกด้วย

ภาพ/ข่าว พ.อ.พยอม  บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/593541-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/593543-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/593534-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/593535-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/593537-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/593540-1024x498.jpg