นางสุพรรณี  สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดอบจ.รักษาราชการแทนปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปางได้กล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานของ อบจ.ลำปาง ภายในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 22 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง  โดยมีวิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ”  มีพันธกิจการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นดังนี้ คือ 1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา  2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน  3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม  4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 5. การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1098127/3-1274.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1098127/3-1274.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1098127/3-1274.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1098127/3-1274.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/3-1274.jpg" />

นางสุพรรณี กล่าวว่า ในบูธนิทรรศการเป็นการจัดแสดงถึงผลงานเด่น ๆ ที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินงานอยู่ในขณะนี้ เช่น การคัดแยกขยะเปียก ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะโดยอบจ.ลำปาง ได้ทำการคัดแยกขยะเปียกภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะลำปางอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึก การตระหนักรู้ และเป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2-1338.jpg" />

นอกจากนี้ อบจ.ลำปางยังได้สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ในสวนสาธารณะหนองกระทิง เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยสร้างการเล่นที่สร้างสรรค์ ช่วยสร้างการเรียนรู้จากการเล่นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ สร้างการมีวินัยทางสังคม มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยใช้สนามเด็กเล่นที่ออกแบบให้กระตุ้นพัฒนาการของสมองและร่างกาย พัฒนาการทางสังคมที่มาพร้อมปัญญาและอารมณ์ ที่สำคัญภายในบูธนิทรรศการยังได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน  โดยจัดโต๊ะให้ประชาชนเขียนเอกสารแสดงความคิดเห็นหรือความต้องการที่จะให้ อบจ.ลำปางดำเนินงาน  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ลำปาง  นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึง อบจ.ลำปาง  นอกเหนือจากช่องทางการรับฟังความคิดเห็นอื่น ๆ เช่น เพจเฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางhttps://www.facebook.com/lampangPAO/  เพจเฟสบุ๊คฝ่ายประชาสัมพันธ์อบจ.ลำปาง https://www.facebook.com/pr.lampang.pao หรือเว็บไซต์ อบจ.ลำปาง http://www.lp-pao.go.th  เป็นต้นจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของ อบจ.ลำปางภายในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 22 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/4-1120.jpg