เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2562 ที่ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการอำเภองาว จังหวัดลำปาง นำโดยนายธนวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภองาว ร่วมกับ นายมานิต รัตนธนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด นายจงไกร โกลาวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหวด ตำบลบ้านหวด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ครู อปพร. กลุ่มผู้สูงอายุ อสม. กลุ่มสตรี แพทย์ประจำตำบล และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยในการจัดการอุบัติเหตุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Advertisement

Advertisement

data-srcset="https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1058611/6743.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1058611/6743.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1058611/6743.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1058611/6743.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/6743.jpg" />

ซึ่งกิจกรรมมีการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์อุบัติเหตุ การวิเคระห์การแก้ไขอุบัติเหตุโดยใช้เครื่องมือ 5 ชิ้นที่ทำให้การขับเคลื่อนกลไก ศปถ. ไปสู่ผลลัพธ์ (สามเหลี่ยมปัจจัยกำหนดสุขภาพ แผนภุมิต้นไม้ปัญหา บันไดผลลัพธ์ การวิเคราะห์แรงต้านแรงเสริม และการรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์) โดยวิทยากรกระบวนการคือ นายศรัณยู สืบจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านสบพลึง และนางสาวปิยะพร โรคน้อย นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านสบป๋อน งบประมาณสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/6745.jpg" />