เชียงราย-สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงรายจัดฝึกอบรมเสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันท่วงที

ดร.กมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะ ชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย บ้านโป่งปูเฟือง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายปรีชา ทองเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นำผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 90 นาย เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ประสบการณ์ทางวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้งานเพื่อการปฏิบัติงานดับไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/42539.jpg

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะ ของชุดปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่า ในระหว่างวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 90 นาย แยกเป็นสังกัดควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าจำนวน 75 นาย สังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติจำนวน 10 นาย และสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าจำนวน 5 นาย และครูฝึกจำนวน 25 นาย ซึ่งตลอดหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการทดสอบร่างกายก่อนฝึกอบรม และได้ฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เงื่อนเชือก การเคลื่อนย้ายยุทธ วิธีการใช้เข็มทิศแผนที่และ GPS ฝึกทดสอบกำลังใจ ตลอดทั้งการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์จำลอง และฝึกลาดตระเวนด้วยระบบ GPS และการนำทางในระบบโทรศัพท์มือถือด้วย

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1092812/42545.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1092812/42545.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1092812/42545.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1092812/42545.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/42545.jpg" />

ทั้งนี้ จากปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนของทุกปี เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการท่องเที่ยว ซึ่งไฟป่าที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง มักมีความรุนแรงที่ทวีมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) จึงได้จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าดังกล่าว ให้มีความรู้ ประสบการณ์ ตลอดวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถบูรณาการร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ตลอดจนมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ ในระดับที่พร้อมรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/42553.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/42548.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/42549.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/42550.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/42537.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/42541.jpg