เชียงราย-ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เชียงแสนติดตามรับฟังปัญหาอุปสรรค

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเชียงแสน ร่วมให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15,16 จังหวัดเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะระดับอำเภอในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ศูนย์พักพิงสัตว์ และการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__6373754.jpg" />

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/04-166.jpg" /> https://kdcdn.co/wp-content/uploads/02-203.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/03-193.jpg