https://kdcdn.co/wp-content/uploads/409445.jpg

Advertisement

Advertisement

/>

เชียงใหม่ – ดอกไม้ยังคงฮิตอย่างต่อเนื่อง มีให้ชมความสวยงามกันอย่างไม่รู้จักเบื่อ ล่าสุดแปลงดอกเบญจมาศ “ฮักมัม…แม่โจ้” ปลูกบนพื้นที่ 6 ไร่ มีดอกเบญจมาศหลายสายพันธุ์ หลากสีสันสวยงามตระการตา ซึ่งเป็นแปลงของเกษตรที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการปลูกดอกเบญจมาศเพื่อการค้าในพื้นที่พัฒนาโครงการบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/409446.jpg" />

นายธนวัฒน์ รอดขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รก. ผอ. กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “โครงการส่งเสริมการปลูกดอกเบญจมาศเพื่อการค้าในพื้นที่พัฒนาโครงการบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2535 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนบ้านโปงมีรายได้อย่างยั่งยืน โดยการให้องค์ความรู้เรื่องการปลูก การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การตลาด ทางโครงการฯจัดสรรต้นกล้าให้แก่เกษตรก่อน และหลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะเอาเงินมาชำระค่าต้นกล้าให้กับทางมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันมีเกษตรกรที่อยู่โครงการทั้งการปลูกเบญจมาศตัดดอก และปลูกเบญจมาศกระถางรวมแล้วประมาณ 25 ครอบครัว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/409449.jpg

โดยหลักๆจะส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกเพื่อการค้า…แต่ยังมีผลพลอยได้ด้านการท่องเที่ยว โดยเปิดให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปได้มาถ่ายภาพเพื่อบันทึกความทรงจำ และยังนำองค์ความรู้ที่ได้มาศึกษาดูงานหรือมาเยี่ยมชมไปพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วย”

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/409454.jpg

สำหรับแปลงนี้ใช้ชื่อว่า “ฮักมัม…แม่โจ้” อยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในชุมชนบ้านโปง. หมู่ 6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่. พร้อมเปิดให้บริการ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป. โดยขอคิดค่าบริการเข้าเยี่ยมชมท่านละ 50 บาท เท่านั้น