เชียงใหม่ – ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิชัย ศรีโพงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงพื้นที่การเกษตรที่มีโอกาสเกิดความแห้งแล้ง ว่ามีทั้งด้านพืชและด้านปศุสัตว์ ซึ่งด้านพืชมีจำนวน 21 อำเภอ 162 ตำบล เกษตรกร 39,717 ราย รวมพื้นที่การเกษตร 221,844.36 ไร่ แยกเป็นข้าว 53,882 ไร่ พืชไร่ 15,024.50 ไร่ พืชผัก 30,433.63 ไร่ และไม้ผล 122,504.23 ไร่ ส่วนด้านปศุสัตว์ มีจำนวน 10 อำเภอ 38 ตำบล เกษตรกร 20,599 ราย รวมปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ 923,381 ตัว/แปลงหญ้า 613 ไร่ แยกเป็นโค-กระบือ 76,008 ตัว แพะ-แกะ 595 ตัว สุกร 86,466 ตัว และสัตว์ปีก 760,312 ตัว

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1184182/Picture1.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1184182/Picture1.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1184182/Picture1.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1184182/Picture1.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Picture1.jpg" />

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ด้านการเกษตร ปี 2563 โดยแจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง และให้ประชาชนเตรียมการป้องกันพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีพืชผลมูลค่าสูง และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พร้อมให้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังจากที่ทำการเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้เมื่อเกิดภัยให้เร่งประเมินความเสียหาย และช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และให้ประเมินผลกระทบด้านการเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลส่งให้สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

Advertisement

Advertisement