https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__7004165.jpg

Advertisement

Advertisement

/>

เชียงใหม่ – นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ และติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ร่วมกับคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 2 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ นักการทูตชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1135769/S__7004167.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1135769/S__7004167.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1135769/S__7004167.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1135769/S__7004167.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__7004167.jpg" />

ด้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ทั้งทางหอกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ รวมถึงสื่อทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มักประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าสูงเกินมาตรฐานในช่วงเดือนมกราคม-เดือนเมษายนของทุกปี จะมีสภาพควันปกคลุมหนาแน่นเป็นวงกว้าง สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่ง ทั้งการเผาขยะ การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร และการเผาป่า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นปัญหาสำคัญ จึงต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง เป็น “วาระแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

Advertisement

Advertisement