ประชาสัมพันธ์...องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ได้เล็งเห็นความสำคัญตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้ดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมกิจกรรม “รณรงค์ ทำความดีด้วยห้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในเขตตำบลแม่คะ ทาง อบต.แม่คะ จึงได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในตำบลแม่คะ

ห่อข้าว          ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายผลของโครงการจากปีงบประมาณ 2561 ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนจึงปีปัจจุบันไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือดำเนินการ

 1. ให้ทุกหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการคัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารมาเป็นกล่องพลาสติกหรือปิ่นโตใส่อาหารแทน เป็นแบบอย่างแก่ภาคเอกชนและประชาชน

Advertisement

Advertisement

 • ดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำขยะมูลฝอยที่ได้จัดทำน้ำหมัก แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป
 • มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานราชการ
 • โดยกิจกรรม "รณรงค์ ทำความดีด้วยห้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ได้รณรงค์ร่วมกับประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ และขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์ ใช้ซ้ำเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมแล้ว
 • Advertisement

  Advertisement

  แอ๋บข้าว          ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมในด้านปิดทองหลังพระ(มิติด้านขยะ) เพื่อให้มีขยะน้อยลง กิจกรรมย่อยดังนี้

  1. การคัดแยกขยะในครัวเรือน
  2. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะในหมู่บ้านจำนวน 1 หมู่ให้เป็นตัวอย่างได้แก่บ้านสันป่าก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

  แหล่งเรียนรู้

     3.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะในครัวเรือน (ดำเนินการวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะสันป่าก่อ หมู่ที่ 2) ได้เชิญผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบลแม่คะหมู่บ้านละ 5 ท่านนำโดย ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก อบต. 2 คน และประธาน อสม. เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เพื่อไปสานต่อให้ประชาชนในหมู่บ้านตนเองต่อไป 

  ทำสังเวียนกระเป๋า          ใครที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ 300 หมู่ที่ 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 เบอร์โทรศัพท์ 053969067

  Advertisement

  Advertisement

            เครดิตภาพทั้งหมดจากผู้เขียน (กะทิน้อย)