สวัสดีครับ ถึงจะไม่ใช่วันอาทิตย์วันนี้เจ้าของกระทู้ก็จะพาทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่แสนจะ UNSEEN นั่นก็คือ โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ วัดอัครเทวดามีคาแอล ตำบลคำเตย อำเภอไทเจริญ จังหวัดยโสธร

ภายในโบสถ์                  สำหรับความเป็นมาของโบสถ์ไม้ขนาดใหญ่แห่งนี้เริ่มต้นจากเดิมทีแล้ว บ้านซ่งแย่ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ จากคําบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาของคนแก่ในหมู่บ้าน กล่าวถึงการเริ่มก่อตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านนั่นไม่ปรากฎความเป็นมาที่แน่ชัด เพียงแต่ทราบว่าเดิมหมู่บ้านแห่งนี้ได้มีผู้คนพยายามตั้งหมู่บ้านขึ้นหลายครั้ง โดยกลุ่มที่อพยพเข้ามาได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเก่าเงินเทิน ” คนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ไม่นานก็อพยพออกไป เนื่องจากมีเหตุอาเพศมีความเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของผี ทําให้ผู้คนล้มป่วยและตายอยู่เป็นประจํา หลังจากนั้นได้มีกลุ่มผู้อพยพกลุ่มใหม่เข้ามา ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองช่งแย้” เนื่องจากบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้หนองน้ําที่เรียกกันว่า “หนองช่งแย้” จึงมีการตั้งชื่อหมู่บ้านให้สอดคล้องกับชื่อเรียกของ หนองน้ํา แต่คนกลุ่มนี้ก็อยู่ไม่ได้นานก็อพยพทิ้งไปเหมือนกลุ่มแรก เพราะโรคภัยไข้เจ็บและการล้มป่วยตายเป็น          จํานวนมาก ประกอบกับมีโจรผู้ร้ายชุกชุม

Advertisement

Advertisement

                 ปี พ.ศ.2451 ได้มีกลุ่มอพยพเข้ามาตั้งหมู่บ้านที่บ้านหนองช่งแย์อีกครั้ง นําโดยนายมหาธิราชและ นายอินทวงศ์ ได้อพยพมาตั้งหมู่บ้านโดยให้บริเวณระหว่างหนองม่วงกับหนองค่าย  โดยกลุ่มคนที่อพยพมาเชื่อว่าหมู่บ้านอยู่ใต้อํานาจผีร้าย (ผีปอบ) เมื่ออพยพมาอยู่บ้านนี้ไม่นาน จึงได้ข่าวเรื่องศาสนาคริสต์ ซึ่งทราบว่าบาทหลวงฝรั่งเดชาแวลและอัมโบรซิเอ ขณะนั้นประจําอยู่วัดบ้านเชซ่ง อําเภอป่าติ้ว จึงได้เดินทาง  มาขอพบบาทพลวงฝรั่งและต้องการแสดงเจตนาอยากเข้าศาสนาคริสต์ด้วย จึงเชิญบาทหลวงให้เดินทางมาดูหมู่บ้านหนองซ่งแย์ด้วย บาทหลวงจึงขอให้ชาวบ้าน สร้างโรงสวดขึ้นซึ่งก็คือโบสถ์ไม้แห่งนี้ เพื่อสอนคําสอนของศาสนาคริสต์ราษฎรในหมู่บ้าน หลายครอบครัว หันมานับถือศาสนาคริสต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และไม่ปรากฏเหตุการณ์ อาเพศใดๆ จากอํานาจของผีร้ายอีกเลย ข่าวแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้คนจากท้องถิ่นอื่นอพยพเข้ามาสมทบเรื่อยๆ จนเป็นหมู่บ้านในปัจจุบัน

Advertisement

Advertisement

หลังคาโบสถ์                    ตัวโบสถ์จะสร้างด้วยไม้ทั้งหมด แม้กระทั้งหลังคาก็เป็นไม้ ซึ่งเป็นหลักการสร้างบ้านเรือนของชาวอีสานในอดีต

ด้านข้างของโบสถ์                 หน้าต่างของโบสถ์

หอคอยไม้                  ข้างๆ ตัวโบสถ์ก็จะมีหอคอยสูง 3 ชั้น ที่สร้างจากไม้เช่นกัน

Advertisement

Advertisement

อนุสวรีย์          บริเวณด้านหน้าของโบสถ์จะมีรูปปั้นของเทวดามีคาแอล โดยทางชาวบ้านก็ได้ตั้งชื่อวัดคริสต์แห่งนี้ว่า วัดอัครเทวดามีคาแอล

                                                  นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว UNSEEN ที่ต้องห้ามพลาดจริงๆ

 

รูปภาพทั้งหมดโดยผู้เขียน