ที่วัดทุ่งศรีวิไล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีได้ติดตามเยี่ยมชมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยยึดพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก โดยมีผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ให้รายละเอียดการดำเนินโครงการที่ผ่านมา

โดยพื้นที่ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมความรู้รักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย  เข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

Advertisement

Advertisement

และโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ส่วนเหตุผลที่เลือกชุมชนแห่งนี้ก็คือ เป็นชุมชนเก่าแก่ มีศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม มีโบราณสถานโบราณวัตถุล้ำค่า และชาวบ้านมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ฐานะไม่ร่ำรวย แต่มีความสามัคคี มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้รักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย  เข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีการประชุมอบรม นำชาวบ้านไปเรียนรู้ยังพิพิธภัณฑ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Advertisement

Advertisement

ส่วนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ได้จัดอบรมอาชีพเชิงปฏิบัติการและมอบวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประกอบอาชีพแก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการตามความต้องการ และตามขีดความสามารถของชาวบ้าน ได้แก่  การเลี้ยงไก่พื้นบ้านและพันธุ์ไข่  การทอเสื่อ การทำอาหาร (เนื้อแดดเดียว) การทำน้ำพริก การทำขนม (ดอกจอก กระหรี่ปั๊บ ปั้นขลิบ)  และการทำเครื่องหอม (จากการะบูร)  โดยเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2562

ซึ่งโครงการต่างๆนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล และวัดในชุมชน รวมทั้งภาคประชาชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุความสำเร็จเป็นอย่างดี

สำหรับตำบลชีทวน เป็น 1 ใน 18 ตำบลของอำเภอเขื่องใน แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน 1 อบต.มีประชากร 1,932 ครอบครัว จำนวน 6,615 คน ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 21 กิโลเมตร

Advertisement

Advertisement

ต่อมาพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะเดินทางมาที่หอประชุมไพรพะยอม ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาการศึกษา

ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินงานพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาต่อยอด และถ่ายทอดสู่ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และแก้ปัญหาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ผลิตและพัฒนาครูให้มีอัตลักษณ์ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และยังได้พบปะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ที่ร่วมทำโครงการก่อนเดินทางกลับด้วย

เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์ ข่าว