สด! พระมหาสมปองพระมหาสมพงษ์

จาก ห้องบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

“ภาครัฐจะบริการประชาชนอย่างไรให้มีความสุขในยุค 4.0”

จัดโดย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 10 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

Advertisement

Advertisement