อุบลราชธานี – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงาน “ENTECH DAY 2020”  ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ขับเคลื่อนชาติด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ม.ค. 63

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดเผยถึงมาของคำว่า “วิศวะจะเคลื่อนขับชาติ” ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญมากในการขับเคลื่อนชาติเพราะประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และตลอดระยะเวลา 30 ปีของการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางคณาจารย์มีการหารือกันและได้ข้อสรุปว่าจะระดมความรู้ขับเคลื่อนประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานเตรียมพร้อมกำลังพลด้านวิศวกร

โดยในวันที่ 30 – 31 ม.ค. ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้จัดงานที่มีชื่อว่า ENTECH DAY 2020 ซึ่งงานนี้จัดต่อเนื่องมาตลอดทุกปีแต่ปีนี้มีพิเศษมากขึ้นคือจะความรู้ด้านเทคโนโลยีมาสู่ผู้ใช้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชุมชน , ผู้ประกอบการ SME รายย่อย จนตลอดรายใหญ่ โดยภายในจะนำเสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของคณะ อาทิ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ เครื่องผลิตโอโซน,ตระไคร้หอมไล่ยุง, ห้องน้ำสำเร็จรูป และนวัตกรรมต่างๆอีกมากมาย

Advertisement

Advertisement

นอกจากนี้งาน ENTECH DAY 2020 เปรียบเสมือนงานที่ให้ผู้ต้องการใช้เทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยมีพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นจุดเริ่มเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์  อยากเชิญชวนให้มาเป็นพิเศษคือกลุ่มผู้ประกอบการ , ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมศาสตร์ และ ประชาชนทั่วไปที่อยากใช้เทคโนโลยี

Advertisement

Advertisement

ท้ายที่สุดนี้ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ฝากว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ซึ่งจะใช้องค์ความรู้ที่มีเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนพัฒนาและจะร่วมสร้างตลาดแรงงานทางอีสานตอนล่างให้กำลังพลด้านวิศวกรได้มีโอกาสและพื้นที่ทำงานในถิ่นบ้านเกิดตนเอง

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ เรียบเรียง