วันนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเลือกซื้อของที่  Tops market ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี เห็นซุ้มหนึ่งซึ่งมีความสะดุดตามาก เป็นซุ้มขายผักอินทรีย์ มีโลโก้ติดว่า “บวร”ภาพโดยผู้เขียน

โครงการบวรนี้ก็คือ “โครงการ บวร บ้าน วัด โรงเรียน ผักอินทรีย์วิถีไทย สวนคนมีบุญ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี” โดยมีพระครูสุขุมวรรโณภาส เป็นผู้ดูแล ซึ่งศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอย่างมากในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ยังเป็นที่ขัดเกลาจิตใจของนักเรียน นักศึกษาโดยมีพระอาจารย์สุขุมวรรโณภาสเป็นผู้อบรม เป็นแหล่งที่ช่วยบำบัด ฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดให้กลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้ง เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ให้คนเข้าไปเรียนรู้ศึกษา และยังเป็นแหล่งทำมาหากินสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกด้วยภาพโดยผู้เขียน

Advertisement

Advertisement

โดยโครงการ บวร นี้จะมีการร่วมกันระหว่าง บ้าน วัดและโรงเรียนร่วมกันปลูกผักสวนครัว โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกำหนดมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยได้แก่ การไม่ใช้ปุ๋ยเคมี หรือไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม่ใช้พืชที่ตัดแต่งพันธุกรรม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่คนในชุมชนภาพโดยผู้เขียน

เมื่อผลผลิตมีมากเพียงพอต่อคนในชุมชน นักเรียน วัดแล้วจึงได้มีการส่งเสริมให้รู้จักการแบ่งปัน การเก็บรักษา การแปรรูป แล้วจึงมีการสร้างแบรนด์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด เพื่อให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้ทานผักอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมีภาพโดยผู้เขียน

จะเห็นได้ว่าโครงการ บวร นี้นอกจากจะช่วยเหลือสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่คนในชุมชน ยังช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้  ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมได้ทานผักที่มีคุณภาพและปราศจากสารเคมี พืชผักเหล่านี้ยังได้ถูกกระจาย นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยขาดแคลนต่าง ๆ ผู้มีรายได้น้อย บุคคลทั่วไปก็ยังได้บริโภคผักที่มีคุณภาพแถมยังได้ช่วยเหลือชาวบ้านเป็นอาชีพเสริม อาชีพหลัก ให้มีรายได้ มีกินเพื่อเลี้ยงครอบครัวต่อไปด้วยค่ะภาพโดยผู้เขียน

Advertisement

Advertisement

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกซื้อและอุดหนุนสินค้าจากท้องถิ่นได้ที่ Tops market  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี เพื่อเป็นการช่วยเหลืออุดหนุนเกษตรกรในช่วงวิกฤตการณ์แบบนี้ให้เกษตรกรมีรายได้และท่านยังจะได้รับประทานพืชผักที่ปราศจากสารเคมี ในราคาที่ย่อมเยาด้วยนะคะ

 

ภาพปกโดย: Khaofang

ภาพประกอบโดย: Khaofang