สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “โครงการฝึกบรมผู้ตรวจสอบกิจการ (ขั้นพื้นฐาน)” ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ ฯ เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ได้รับความสนใจจากผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ต่าง ๆ ทั้งภาคการเกษตร และ นอกภาคการเกษตร จำนวน 11 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 44 คน เข้ารับการอบรม ฯ ในครั้งนี้
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
นายบรรยงค์ หอมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้บริหารโครงการ ฯ เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 กำหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก หรือ บุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ฯ โดย กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการไว้ ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้มีจำนวนไม่เกิน 5 คน และ กรณี เป็นนิติบุคคล ให้มี 1 นิติบุคคล

Advertisement

Advertisement

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ทั้งนี้ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 หมวด 1 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ ในข้อ 7 (2) จะต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ หน่วยงานอื่น ที่ได้รับการรับรองจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ประสานไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อขออนุมัติหลักสูตร และ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดส่งวิทยากร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จำนวน 6 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบกิจการ ไปร่วมถ่ายทอดความรู้ และ เทคนิคการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ในระดับพื้นฐาน ครอบคลุมการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ทุก ๆ ด้าน รวม 6 หัวข้อรายวิชา การอบรม ฯ ใช้เวลา 2 วัน ในวันที่ 22 – 23 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.

Advertisement

Advertisement

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิผู้ผ่านการอบรม ฯ จะต้องมีเวลาเข้าร่วมรับการอบรม ฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่ใช้ฝึกอบรม ฯ ทั้งหมด และ ได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบความรู้ (ก่อน – หลัง การอบรม ฯ) โดยมีคะแนนการทำแบบประเมิน ฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

Advertisement

Advertisement

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
จุดมุ่งหมาย การจัดทำโครงการ ฯ และ จัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้สามารถทำหน้าที่ เป็นตัวแทนสมาชิก ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ ฯ และ ฝ่ายจัดการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและความเสียหาย และ ให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิก อย่างแท้จริง

เรวัตร : ภาพ/ข่าว
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์