ขอขอบคุณเครดิตภาพปกจาก https://www.canva.com/design/DAD4ksHTuNk/uFKSmI-jRTCAt3TN_XnJxg/edit


ในสถานการณ์ในปัจจุบันที่ต่างประสบพบกับสภาวะเหตุการณ์ของการมีโรคระบาด ซึ่งเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้หลายหน่วยงานต้องหยุดทำการ ตลอดจนรวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่จำเป็นต้องหยุดกิจการในช่วงเวลานี้ โดยยังคงทำงานในรูปแบบ work from home หรือการทำงานที่สามารถทำงานที่บ้านได้เพื่อลดการแพร่ระบาดและจำนวนของผู้ติดเชื้อมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี แต่พบว่ายังมีหนึ่งในนั้นที่ยังคงจำเป็นต้องมาปฏิบัติภารกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือบุคลากรทางการแพทย์


ผู้เขียนเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และเพื่อเลี่ยงการเดินทางเพื่อลดการแพร่ระบาดและให้ความร่วมมือกับแนวปฏิบัติที่ประกาศอยู่ในขณะนี้ทำให้ลดการกลับบ้านเพื่อพบครอบครัวในเวลานี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เขียน เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่จำเป็นต้องพบปะผู้คนจำนวนมากต่อวัน ภายใต้ช่องเล็ก ๆที่เรามีไว้สื่อสารกัน ผ่านข้อมูลที่เรียกว่า “การใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม” ซึ่งนั่นคืออาชีพของข้าเจ้า

Advertisement

Advertisement

“เภสัชกร”


จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงอยากขอแบ่งปันหลากหลายการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาด

ด้านอุปกรณ์ : กลุ่มงานเภสัชกรรมได้มีการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อให้เกิดระยะห่างทางสังคมเพิ่มขึ้นตามแนวทางที่ประกาศคือ 2 เมตร

ด้านบุคลากร : บุคลากรมีการเตรียมการโดยการแต่งกายเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการได้รับและแพร่กระจายเชื้อโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรวมไปถึง face shield

ภาพโดยผู้เขียนภาพโดยผู้เขียน

Advertisement

Advertisement


ด้านการลดจำนวนผู้ป่วยมารับบริการในโรงพยาบาล : โดยความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติที่ควบคุมได้ ทางกลุ่มงานเภสัชกรรมและทีมดูแลผู้ป่วยจึงได้จัดเตรียมรายการยาที่ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมในทุกรายการตามสภาวะโรของคนไข้แล้ว

ภาพโดยผู้เขียนภาพโดยผู้เขียน


ภาพโดยผู้เขียน ภาพโดยผู้เขียน


เพื่อส่งออกให้กับผู้ป่วยถึงที่บ้าน ผ่านการช่วยเหลือและร่วมมือกับรพ.สต. และอสม. ในการส่งมอบดังกล่าว

เพื่อลดการเดินทางเข้ามาภายในโรงพยาบาลในช่วงเวลานี้

ภาพโดยผู้เขียนภาพโดยผู้เขียน


ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งสภาวการณ์ที่เราสามารถช่วยเหลือและดูแลกันได้ จึงขอความร่วมมือเพื่อให้ทุกอย่างสามารถผ่านไปได้ด้วย แล้วมันจะผ่านไปอย่างแน่นอน ผมขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ครับ ^^

Advertisement

Advertisement