บทบาท หน้าที่ของเยาวชนในฐานะพลเมืองของประเทศ

         ยาวชน เป็นส่วนหนึ่งของพลเมือง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542 บัญญัติว่า เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งหมายถึงผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน อันเป็นวันที่อยู่ในช่วงการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เยาวชนจึงเป็นความหวังของครอบครัว และเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติปากกาทอง

 บทบาท

                บทบาท หมายถึง การกระทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ ส่วนหน้าที่ หมานถึง กิจที่ควรทำหรือต้องทำ บทบาทและหน้าที่จึงเป็นสิ่งคู่กัน เช่น บิดามารดาย่อมมีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูบุตร คุ้มครองให้ปลอดภัยและ อบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นพลเมืองดีของสังคม บิดามารดาจึงต้องมีบทบาทที่เหมาะสม เช่น  ประกอบอาชีพจะได้เลี้ยงดูบุตรหลานให้เจริญเติบโต ให้ความรักและเอื้ออาทรต่อบุตร เป็นผู้นำ สร้างฐานะ ครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น วางกฎเกณฑ์ให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตาม เพื่อให้ครอบครัวมีความสงบสุข ขณะเดียวกันบุตรหลานที่เป็นเยาวชนก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องประพฤติปฏิบัติในฐานะเป็นลูกที่ดี ของบิดามารดาเช่นกัน เช่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพและเชื่อฟังบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ ปฏิบัติตามกฎกติกาของครอบครัว ช่วยทำงานบ้านตามความสามารถ รักใคร่สามัคคีกัน เป็นต้นปากกาทอง

Advertisement

Advertisement

พลเมืองดี

 

        พลเมืองดี หมายถึง พลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมือง เป็นพลเมืองที่ประพฤติปัฏิบัติตนตามกฏหมายและ ระเบียบกฏเกณฑ์ของสังคม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ มีจริยธรรม คุณธรรม ยึดมั่นในศีลธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และรักษาขบนธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม สามารถนำหลักประชาธิปไตยมาใช้ เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ที่สำคัญ ปากกาทอง

Advertisement

Advertisement

                    ในฐานะที่เยาวชนเป็นพลเมืองของสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราจึงควรทำความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ปากกาทอง

 

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน : ปากกาทอง