🔅การเป็นลูกที่ดี ย่อมมีความกตัญญูกตเวที🔅

        ความกตัญญู หมายถึง การที่เรารู้จักบุญคุณพ่อแม่ ที่ท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโต อบรมสั่งสอนมาไม่รู้กี่คำพูด ทำให้เติบโตมาในทางที่ดี ได้รีบความรัก ความเอาใจใส่ พ่อแม่ให้ความเมตตาแก่ลูกอย่างดี โดยไม่มีข้อจำกัด

         การกตเวทิตา หมายถึง การที่เราตอบสนองแทนคุณท่าน ซึ่งทำด้วยกันได้หลาย ๆ อย่าง เป็นลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่ เลี้ยงลูกพ่อแม่เมื่อแก่ชรา ไม่ทำร้ายร่างกายท่าน ด้วยกาย วาจา ใจ ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ทำไมผู้ชายต้องบวช ตอนอายุ 20

         เพราะเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาตั้งแต่เนินนาน ผู้ชายต้องมีความรู้ ความเข้าใจความจริงของชีวิตเพราะพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนแห่งความจริง ที่สอนมนุษย์ให้รู้ถึงการ เกิด แก่ เจ็บ และตาย จะช่วยให้มนุษย์มีสติที่จะนำไปสู่ทางที่ดีได้ การบวชจึงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะต่อผู้ที่จะเป็นเสาหลักของครอบครัว แถมยังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

Advertisement

Advertisement

ที่ต้องบวชเมื่ออายุครบ 20 ปีขึ้น ก็เพราะเป็นกฏตั้งแต่สมัยพุทธกาล เนื่องจากสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบวช เพื่อบำเพ็ญตนตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งพระนางยโสธราทรงให้พระราหุล ทูลขอราชสมบัติจากพระองค์ ซึ่งตอนนั้นพระราหุลมีพระชนมายุเพียง 7 ปี ทำให้พระพุทธองค์ทรงมองเห็นว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งภายนอกที่ไม่ยั่งยืน จึงทรงให้พระสารีบุตรบรรพชาพระราหุลเป็นสามเณรที่ถือได้ว่าสามเณรองค์แรกในพระพุทธเจ้าเลยก็ว่าได้ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

การเตรียมตัวในการบวช

ขั้นตอนและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในการบวชจะเหมือน ๆ กัน ในทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่การหาฤกษ์งามยามดี ลาผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ การปลงผม แต่งกายนาค ทำขวัญนาค นำนาคเข้าโบสถ์ บรรพชาอุปสมบท และกรวดน้ำ ซึ่งก่อนที่จะถึงวันบวช ผู้ที่จะบวชจำเป็นต้องไปหาผู้เป็นอุปัชฌาย์หรือพระเถระผู้ทำหน้าที่เป็นประธานการบวช

Advertisement

Advertisement

ผู้ที่จะบวช ก่อนการบวชต้องหัดให้คุ้นเคยกับระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ไว้ และท่องคำบาลีต่าง ๆ ให้คล่อง โดยเฉพาะคำบรรพชาอุปสมบทถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ควรท่องจำให้ขึ้นใจเสียก่อน ยังต้องท่องวิธีทำพินทุ อฐิษฐาน และวิธีวิกัปจีวร คำกรวดน้ำ วิธีแสดงอาบัติ คำอนุโมทนา คือบทยถาสัพพั คำพิจารปัจจัยสี่ และคำสาดทำวัตรเช้า-เย็นภาพถ่ายโดยผู้เขียน

จำเป็นหรือไม่ที่ลูกชายต้องบวช คำตอบคือ ไม่จำเป็น แต่ผู้ชายที่บวชเรียนแล้ว จะต่างจากคนที่ยังไม่เคยบวชอย่างสิ้นเชิง เพราะการบวชไม่ใช่แค่ได้บุญอย่างเดียวแต่บวชเพื่อสงบสติอารมณ์พร้อมรับผิดชอบชีวิตในอนาคตทั้งตัวเองและคนที่รัก เพื่อให้ชีวิตคู่มีสิ่งที่ดี ๆ เข้ามา และการบวชนั้นเป็นการ ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ที่เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนมามากมาย ให้เข้าให้น้ำ ดูแลตอนเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อถึงอายุ 20 ปีขึ้นแล้ว คือโอกาสที่ดี ในการตอบแทนพระคุณของท่าน

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

 

 

ภาพหน้าปกจาก Pixabay 

 

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน