ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน เครดิตรูปภาพประกอบโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน https://www.facebook.com/IT.PUPARN/photos

         ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในบ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็น 1 ใน 6 ของศูนย์ศึกษาฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9  เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา แห่งเดียวในภาคอีสาน ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2525 มีพื้นที่ราวหมื่น ๆ ไร่ ซึ่งกว้างพอสมควร ดังนั้นภายในศูนย์ศึกษาฯ แห่งนี้จึงแบ่งพื้นที่การดำเนินงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่

      1.งานด้านการเกษตร

      2.งานด้านดิน

      3.งานด้านป่าไม้

      4.งานด้านปศุสัตว์

      5.งานด้านประมงศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน เครดิตรูปภาพประกอบโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน https://www.facebook.com/IT.PUPARN/photos

             ศูนย์การศึกษาแห่งนี้ ถือเป็นพิพิธภันฑ์ที่มีชีวิต และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของบรรดาผู้ที่สนใจ เพราะนอกจากงานด้านการพัฒนาและวิจัยแล้ว ยังเปิดทำการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป อาทิ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการส่วนต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าศึกษาอบรมที่ศูนย์ศึกษาฯ ได้ เพื่อเอาความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในชุมชน หรือนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ ซึ่งมีรูปแบบการอบรมทั้งแบบในห้องเรียน และชมแปลงสาธิต ตามส่วนงานต่างๆ เนื่องจากศูนย์มีพื้นที่กว้างไหญ่ ทางศูนย์จึงมีรถราง ให้บริการสำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมได้นั่งเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

Advertisement

Advertisement

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน เครดิตรูปภาพประกอบโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน https://www.facebook.com/IT.PUPARN/photos

                 สำหรับหัวข้อที่สามารถอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การขยายพันธ์พืชสวน ไม้ผล  การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ ด้านการปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เช่น โคนม ไกดำภูพาน ปลา แพะ แกะ สุกร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการอบรมเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้กับนักเรียน และเยาวชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยให้ส่วนราชการ สถานศึกษา ที่มีความสนใจจะนำนักเรียน นักศึกษา หรือข้าราชการ เข้ารับการอบรม ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0-4271-2975ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

Advertisement

Advertisement


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเครดิตรูปภาพประกอบโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน https://www.facebook.com/IT.PUPARN/photos

              นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ ยังเป็นศูนย์ที่ให้การส่งเสริม และสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ แก่ประชาชน ทั่วไป เพื่อนำไปเพาะปลูก หรือเลี้ยง ประกอบเป็นอาชีพ ซึ่งเป็นการต่อยอดหรือขยายผลภายหลังจากที่ได้รับการอบรมในศูนย์แห่งนี้แล้ว โดยทางศูนย์ก็จะยังคงติดตามผลการดำเนินการของเกษตรกร เพื่อให้คำแนะนำ  ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ไปเยี่ยมชม หรือเข้ารับการอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน เพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างแท้จริง และยิ่งไปกว่านั้นขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมาแล้ว ขยายผลความรู้ที่ได้รับสู่คนรอบข้าง หรือคนในชุมชนด้วยนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

Advertisement

Advertisement

เครดิตรูปภาพประกอบโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน https://www.facebook.com/IT.PUPARN/photos