ล่องแพห้วยหินชะแนนใหญ่

     

     อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ หรือ อ่างเก็บหินชะแนน อยู่ในพื้นที่การดูแลของ อำเภอกุสุมาลย์ จ.สกงนคร เป็นอ่างเก็บน้ำสันเขื่อนดิน  มีขนาดความจุ 12 ล้าน 5 แสนลูกบาศก์เมตร  ไร่ สันเขื่อนยาว 800 เมตร สร้างเพื่อ การชลประทาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งในจังหวัด สกลนคร

    เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดก็ว่าได้ ซึ่งได้รับความนิยมของคนในพื้นที่และคนต่างพื้นที่ ซึ้งเปิดบริการในช่วงหน้าร้อน สถานที่แห่งนี้เป็นที่่พักผ่อนหย่อนใจและการดูแลของเจ้าหน้าที่ จึงมีเสื้อชูชีพให้ฟรี   

  เป็นการล่องแพแบบ ทำจากใม้ 1 แพสามารถขึ้นได้สูงสุด 8 คนโดยประมาน การเช่าแพคิดเป็นชั่วโมง โดยจะมีเรือลากแพของเราไปยังจุดที่มีการตั้งไว้เรียบร้อย มีเสื้อชูชีพ มีบริการโทรสั่งอาหารบริการส่งถึงแพเลยทีเดียว สถานที่แห่งนี้อยู่ที่  บ้านโพนแพง ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนครไกล้เขตรอยต่อร่างหว่าง อำเภอกุสุมาลย์-อำเภอโพนสวรรค์ และยังสามารถค้นหาตำแหน่งได้ทาง Google Map ได้อีกด้วย เื่อให้ท่านเดินทางใด้สดวกสบายอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

ห้วยหินชะแนน                    

                                                                            ภาพจาก   SBL บันทึกประเทศไทย     

                                                                              เครดิต  https://www.facebook.com/SBLmagazine/photos/pcb.622476994617343/622476161284093/?type=3&theater     
ห้วยหินชะแนน

                                                                             ภาพจาก   SBL บันทึกประเทศไทย

เครดิต https://www.facebook.com/SBLmagazine/photos/pcb.622476994617343/622475954617447/?type=3&theater

Advertisement

Advertisement


มีการบริการตลาด สินค้า OTOP ให้นักท่องเที่ยวใด้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย


  ตลาดห้วยหินชะแนนใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ ในพระราชดำริ ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยร้านค้า จำนวน 50 ร้าน จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ สินค้า OTOP สินค้าเกษตร และเสื้อผ้าพื้นเมือง จุดเด่นของตลาด ได้แก่ สินค้าอาหารพื้นบ้าน เช่น ไข่มดแดง ผักหวานป่า ผ้าทอชาวไทโส้ และบรรยากาศล่องแพกลางน้ำท่ามกลางธรรมชาติ ผสมผสานวิถีวัฒนธรรมไทโส้อย่างลงตัว รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

มีสินค้ามากถึง 15 ร้านค้า

สินค้า

 

                                                                 เครดิตรูปภาพ    "ภาพถ่ายโดยผู้เขียน"

Advertisement

Advertisement

   

  โคลงการอ่างกักเก็บน้ำ เกิดขึ้นเมื่อ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานทบทวนการพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านกุดสะกอยและหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ตามที่ราษฎรตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้ขอพระราชทานพระกรุณาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี ๒๕๓๕ ให้ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยหินชะแนนใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำแต่มีเหตุให้ต้องชะลอโครงการเนื่องจากมีปัญหาการกว้านซื้อที่ดินเพื่อหวังค่าทดแทนทรัพย์สิน
          กรมชลประทานได้วางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุประมาณ ๑๒.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ไว้ ๔ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๓๙–พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เมื่อได้ทำการก่อสร้างมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของโครงการ กรมชลประทานก็ได้ชะลอโครงการเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลเข้ามากว้านซื้อที่ดินและปลูกต้นไม้หวังรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ต่อมาเมื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แล้ว กปร. จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อทำการก่อสร้างในส่วนที่เหลือซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ ๒๕๕๐
ทำให้มีแหล่งน้ำขนาดความจุ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมได้ ๘,๐๐๐ ไร่ ทำให้ราษฎร ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑,บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒,บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖, บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ ๗, และบ้านโพธิไพศาล หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ๑,๐๑๕ ครัวเรือน ๔,๗๐๘ คน และราษฎร ๓ หมู่บ้าน ได้แก่บ้านโพนจาน หมู่ที่ ๒, บ้านห้วยไร่ และบ้านดงคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ ๕๙๒ ครัวเรือน ๒,๗๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๗ ครัวเรือน ๗,๔๑๘ คน มีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี ทั้งนี้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดูแลโครงการและการใช้น้ำด้วยแล้ว