ภาพจาก  https://cdn.pixabay.com/photo/2019/06/10/15/26/buddha-4264589_960_720.jpg

พระราหุลสามเณรพระองค์แรกของโลก

มีใครรู้บ้างว่าสามเณรพระองค์แรกของโลกในศาสนาพุทธคือใครหรือมีพระนามว่าอย่างไร?ไม่รู้ใช่ไหม?  และวันนี้ผู้เขียนจะนำพาท่านผู้อ่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับสามเณรตามพุทธประวัติถึงที่มาที่ไปกันครับ

 

แต่ครั้งอดีตกาลนานโพ้น ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัยออกผนวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรม ครั้นต่อมาพระองค์จึงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือนหก โดยในเนื้อธรรมที่ท่านตรัสรู้นั้นประกอบไปด้วยอริยะสัจจ์สี่ที่มีดังนี้ คือ

1.ทุกข์ คือความไม่สบายกายสบายใจเรียกว่าทุกข์

2.สมุทัย คือบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งปวง

3.นิโธร คือหนทางแห่งการล่วงพ้นจากความทุกข์

4.มรรค คือข้อปฏิบัติเพื่อให้ล่วงพ้นจากทุกข์

Advertisement

Advertisement

และต่อมาชาวพุทธได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพุทธศาสนา คือวิสาขบูชาและมีประเพณีสืบมาจนทุกวันนี้

...

                    ภาพจาก   https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/03/04/02/buddhist-1793421_960_720.jpg

แต่ในอดีตกาลโน้นหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ไม่นาน พระองค์ก็ทรงเสด็จหวนคืนพระนครด้วยหวังว่าจะเผื่อแผ่พระธรรมอันตรัสรู้มานั้นแก่วงศาคณาญาติทั้งปวง แต่ปรากฏว่าราชบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตอนนั้นยังครองเพศเป็นสามัญชนอยู่ที่มีนามว่าราหุล หาได้สนใจในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงไปแสวงมานั้นไม่ หากแต่ราหุลน้อยนั้นกับมีใจมุ่งมั่นแต่ในทรัพย์สมบัติ จึงทวงถามพระพุทธเจ้าว่า

...             ภาพจาก  https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/08/05/20/buddhism-1807525_960_720.jpg

Advertisement

Advertisement

 

ข้าแต่พระบิดาท่านมาก็ดีแล้ว ที่ท่านออกผนวชนั้นอันทรัพย์สมบัติทั้งปวงยังหาได้ยกให้ใครไม่ ท่านมาในครั้งนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าจะเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ท่านจะได้ทำหน้าที่ทำการยกมอบมันให้แก่ข้าพเจ้า”

พระพุทธเจ้าจึงตอบราหุลน้อยว่า

“นี่แน่ะราหุล อันทรัพย์สมบัติที่เป็นของนอกกายเหล่านี้นั้นหาได้ยั่งยืนไม่ ก่อนนี้เราก็คิดเช่นเจ้าโดยติดว่าทรัพย์สมบัติอันมีค่าเหล่านี้จะทำให้เราพบแต่ความสุข ครั้นพอเราได้เสพสมในทุกอย่างแล้ว เรากับเห็นว่าความสุขเหล่านั้นหาได้ยั่งยืนไม่่ และจนเราได้ออกแสวงหาในโมกขธรรมและทรัพย์อันอื่นที่จีรังยั่งยืนกว่านี้ และวันนี้เราก็ได้ทรัพย์นั้นมาแล้ว และเราก็หวังว่าเราจะนำทรัพย์เหล่านั้นมาเผื่อแผ่แก่เจ้าบ้าง เจ้าจงอย่ายินดีแต่ในทรัพย์อันไม่ยั่งยืนในนครนี้เลย”

...                ภาพจาก  https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/08/05/11/umbrella-1807513_960_720.jpg

Advertisement

Advertisement

 

ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมแก่พระราหุลสั้นๆว่าด้วยการเรียนรู้ และต่อมาพระราหุลห็เกิดดวงตาเห็นธรรมและขออกผนวชเพื่อติดตามพระพุทธเจ้าไป และก็นั่นเองคือต้นกำเนิดของสามเณรพระองค์แรกของโลก

 

และประวัติของสามเณรพระองค์แรกของโลกก็มีดั่งนี่เอย

(บทต่อๆไปจะเล่าธรรมของพระราหุล อิอิ)