ขบวนแห่บุญผะเหวดร้อยเอ็ดต้นเดือนมีนาคมของทุกปี  เป็นช่วงเวลาที่เมืองร้อยเอ็ด  ดินแดนส่วนหนึ่งของพื้นที่ภาคอีสาน  จะเต็มไปด้วยความรื่นเริงคึกคักและบรรยากาศอิ่มบุญ  ตามวิถีประเพณีบุญเดือนสี่ในฮีตสิบสอง ที่ชาวเมืองร้อยเอ็ดยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างมั่นคงยาวนาน  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของดินแดนที่เป็นอู่อารยธรรมแห่งนี้

ช้างในขบวนแห่บุญผะเหวดร้อยเอ็ด“บุญผะเหวดร้อยเอ็ด”  หนึ่งในงานบุญซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมการให้อันยิ่งใหญ่ของชาวอีสาน สะท้อนถึงการยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง  “ทาน”  หรือ  “การให้”  ซึ่งซึมลึกอยู่ในวิถีชีวิต  ประเพณี  และวัฒนธรรมอีสานอย่างแนบแน่น  ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดงานนี้ขึ้นในวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์  แรกของเดือนมีนาคมในทุกปี  เป็นอีกหนึ่งงานบุญยิ่งใหญ่ที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการร่วมแรงร่วมใจ  และพลังศรัทธาอันเต็มเปี่ยมของพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด  พร้อมน้ำใจในแบบวิถีอีสานที่รอมอบความประทับใจแก่ทุกคนที่มาเยือน

Advertisement

Advertisement

ผ้าผะเหวดขบวนแห่บุญผะเหวดร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตร“ผะเหวด”  ในการออกเสียงตามสำเนียงอีสาน  มาจากคำว่า  “พระเวส”  หมายถึง  “พระเวสสันดร”  พระนามขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย  ซึ่งได้บำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  ความศรัทธาในพระเวสสันดรของชาวเมืองร้อยเอ็ดสะท้อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในงานบุญผะเหวด  เพื่อระลึกถึงการบำเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดร  ทั้งกิจกรรมขบวนแห่ตำนานพระเวสสันดร  13  กัณฑ์  การแสดงแสง  สี  เสียง  ตำนานพระเวสสันดร  พร้อมทั้งการสืบสานเอกลักษณ์งานพิธีกรรมตามวิถีพุทธ  ได้แก่  การเทศน์มหาชาติ  ซึ่งชาวอีสานเชื่อกันว่า  หากได้ฟังจบครบทั้ง  13  กัณฑ์ภายในวันเดียว  จะส่งผลให้ไปเกิดในยุคศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย์ ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติ  การแห่ข้าวพันก้อนถวายพระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคลและคุ้มครองให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น  การแห่ต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนถวายปัจจัย  อันเป็นบรรยากาศอิ่มบุญที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน  นอกจากนี้  ยังมีการเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน  การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  101  รูป  และการจัดบริการซุ้มข้าวปุ้นหรือขนมจีนฟรีทั่วทั้งเมือง  นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้ ที่สัมผัสได้ในงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด  ซึ่งนำความอิ่มเอมใจมาสู่ทั้งผู้ให้และผู้รับพร้อมกัน

Advertisement

Advertisement

ขบวนแห่บุญผะเหวดร้อยเอ็ดพระอุปคุตการแห่ข้าวพันก้อนการมาเยือนเพื่อสัมผัสกับมนต์เสน่ห์อันมีเอกลักษณ์ ของงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด  นอกจากผู้มาเยือนจะได้อิ่มบุญร่วมกันในวิถีมหาทานอันยิ่งใหญ่แล้ว  ยังมีความอิ่มเอมใจที่รอให้ทุกคนได้มาสัมผัส ผ่านการเที่ยวชมบรรยากาศเมืองร้อยเอ็ด  และร่องรอยของเมืองโบราณสาเกตนครในอดีตตามแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง  เช่น โบราณสถานกู่กาสิงห์  วัดบูรพาภิราม  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดบึงพระลานชัย  พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง)  เป็นต้น  ซึ่งล้วนเป็นสื่อบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรม  วิถีความเชื่อและศาสนาที่ผูกโยงกับการดำรงชีวิตของผู้คนในดินแดนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี 

Advertisement

Advertisement

ข้าวพันก้อนฟังเทศน์ข้าวพันก้อนบูชาพระอุปคุตวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์แรก ของเดือนมีนาคมในทุกปี ชวนไปกินข้าวปุ้น  เที่ยวบุญผะเหวด  สัมผัสวิถีมหาทานแห่งถิ่นอีสาน ในงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด 

หนึ่งงานบุญอันยิ่งใหญ่ที่พร้อมแบ่งปันความสุขใจอันเต็มเปี่ยมแก่ผู้มาเยือน

ภาพถ่าย : โดยผู้เขียน