ประกาศภาพโดย​ Minion​ Around​ chic

วัดโพธิ์ชัยจัดงานเทศกาลวันมาฆบูชา วันที่ 5-9 กุมภาพันธุ์ 2563
  
           ชีวิตของคนเราไม่มีใครอยู่ได้ค้ำฟ้า รู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันจากลาโลกไป ใครมีโอกาสหมั่นทำบุญสร้างกุศลผลบุญไว้ในชาตินี้ คิดดีและทำแต่สิ่งดี ๆ ให้กับตัวเองและคนที่คุณรักกันนะคะ วันนี้ผ่านไปแถววัดโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคายเห็นป้ายใหญ่ 2 ป้ายติดไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้ว่าจะมีการจัดงานเทศกาลเกิดขึ้น Minion around chic จึงรีบถ่ายรูปมาให้ทุกคนที่กำลังสนใจจะมาทำบุญได้รู้กัน

2ภาพ

ภาพโดย​ Minion​ Around​ chic

        วัดโพธิ์ชัยกำลังมีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเทศกาลวันมาฆบูชา ในวันที่ 5-9 กุมภาพันธุ์ 2563 และในงานยังมีการจัดโครงการจัดงานสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรี ในมิติของพระพุทธศาสนาระหว่างจังหวัดหนองคายและนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธุ์ 2563 ทางวัดโพธิ์ชัยขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนมาทำบุญร่วมกันและมาสืบสานความสัมพันธ์อันดีของเรากับชาวลาวที่ร่วมกันจัดงานนี้ขี้นมาเพราะวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งทางพุทธศาสนา ทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วว่าวันมาฆบูชามีความเป็นมาอย่างไรแต่ก็จะเล่าแบบคราว ๆ เพื่อสำหรับคนที่ยังสับสนกันอยู่และบ้างคนก็อาจจะลืมไปก็มี  ตามมาดูกันเลยจ้า

Advertisement

Advertisement

ตักบาครภาพโดย​ pixabay

 

       วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของชาวพุทธและเป็นวันหยุดราชการของคนไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1250 รูปมารวมกัน ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันและพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ และเป็นผู้ที่ ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า และพร้อมกันนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์  ซึ่งเป็นทั้งหลักคำสอนและวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกระดับชั้นในสังคม มีเนื้อหาทุกอย่างกล่าวถึงเป็นแนวเดียวกันว่าให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส  และในวันมาฆบูขาถูกเรียกอีกชื่อว่า วันจาตุรงคสันนิบาต คำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" มาจาก

Advertisement

Advertisement

"จาตุร" แปลว่า 4

"องค์" แปลว่า ส่วน

"สันนิบาต" แปลว่า ประชุม

พระภาพโดย.pixabay

ดังนั้น จาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ 4" ในวันนั้นมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ นั้นคือ 


         1.    พระสงฆ์จำนวน 1250  รูปมาประชุมกันโดนมิได้นัดหมาย


         2.    พระสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า

Advertisement

Advertisement


         3.    บรรลุเป็นพระอรหันต์


         4.    เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสวยทีเดียว

ไฟ

ภาพโดย​ pixaba

สำหรับกิจกรรมที่ปฏิบัติกันในวันมาฆบูชา

          ในวันมาฆบูชาชาวพุทธศาสนาปฏิบัติตนด้วยการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัดในเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืนก็จะพากันนำดอกไม้สวย ๆ​ และ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อรวมกันทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยจะนำจะพูดว่า นะโม 3​ จบ จากนั้นกล่าวคำถวายดอกไม้ ธูปเทียน ทุกคนว่าตามจนจบแล้วเดินเวียนขวา ตลอดเวลาที่เดินให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ 3 รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียนไปวางเป็นอันเสร็จพิธีเวียนเทียน ในวันมาฆบูชา 1 วันเราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้หมดแค่ตักบาตรกับมาเวียนเทียนก็ดีมากแล้ว ในวันนี้สำหรับผู้เขียนคิดว่าเป็นวันที่ช่วยเตือนสติให้ใครหลายคนทำความดี ละความชั่ว เป็นวันหยุดที่ครอบครัวจะได้มาทำสิ่งดี ๆ ร่วมกัน อย่าลืมหมั่นทำความดีแค่คิดดีก็เป็นการทำบุญแล้วนะคะ

 

ภาพปก​ pixabay