ผู้ว่าฯ นครพนม นำส่วนราชการและภาคเอกชนลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ สืบสานประเพณีลดต้นทุนการผลิตช่วยเกษตรกรที่ อ.เรณูนคร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเกษตรกรนาแปลงใหญ่ สร้างต้นแบบลดต้นทุนการผลิตและสืบสานประเพณีชาวนาไทย ในการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งยังสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่บ้านชุมชน ที่นับวันจะหาดูได้ยากในสภาพปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและให้กำลังใจแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมเกิดการรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ภายใต้แผนงานที่เป็นระบบโดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนคอยส่งเสริมสนับสนุน

Advertisement

Advertisement

โดยตั้งแต่ปี 2559 จังหวัดนครพนมได้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกร 5,059 ราย รวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 65 แปลง มีชนิดสินค้าเกษตร จำนวน 13 ชนิด บนเนื้อที่รวมกว่า 52,825 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร มีเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ผลิตสินค้าเกษตรอยู่ 2 ชนิด ในแปลงเดียวกัน คือ เมื่อถึงช่วงฤดูฝนเกษตรกรจะร่วมกันทำการเพาะปลูกข้าวแบบอินทรีย์ และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเสร็จ ก็จะร่วมกันเตรียมพื้นที่สำหรับการเลี้ยงลูกอ๊อดเพื่อจำหน่ายแทน และที่ผ่านมาเกษตรกรมีการพัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง มีการนำเอาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ มาปรับปรุงพัฒนาสินค้าของกลุ่มทั้ง 2 ชนิดจนประสบผลสำเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ ทำให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงตลอดทั้งปี

Advertisement

Advertisement

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะมีการลงแขกเกี่ยวข้าวแล้ว หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมและภาคีเครือข่ายยังได้มีการนำเอาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ลงพื้นที่สาธิตการใช้รถเกี่ยวนวดข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นและนำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยเข้ามาใช้ในการเก็บเกี่ยวเป็นการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การสาธิตวิธีการสุ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว 10 รวงในพื้นที่ 4×4 เมตร เพื่อนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยปริมาณผลผลิตทั้งหมดของแปลงนา การสาธิตการไถกลบตอซังข้าวเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มผลผลิตข้าวในปีถัดไป ทั้งยังช่วยลดมลภาวะโลกร้อนและภาวะฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 รวมถึงการจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้อีกด้วย

Advertisement

Advertisement