นครพนม – วันที่ 17 มกราคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม ที่มีการจัดสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อ

โดยอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนมแห่งนี้ ก่อสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 18018 ซอยข้างเรือนจำ (ติดด้านถนนราชทัณฑ์) ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม บนเนื้อที่ 8,195.76 ตารางเมตร หรือประมาณ 5 – 0 – 48 ไร่ ซึ่งใช้งบในการก่อสร้าง 30,055,900 บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 65/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ซึ่งเริ่มต้นสัญญาในวันที่ 3 มกราคม 2562 และสิ้นสุดสัญญา 25 มิถุนายน 2563 รวม 540 วัน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมเป็นผู้ออกแบบบ มีลักษณะตัวอาคารเป็นอาคาร 3 ชั้น กว้าง 27.5 เมตร ยาว 32.8 เมตร โดยภายในสัญญาจ้าง ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 1 แห่ง เสาธง 1 แห่ง ป้อมยาม 1 หลัง ป้ายโครงการ 1 แห่ง ประตูทางเข้า 2 แห่ง รั้วแบบที่ 1 รั้วเหล็กสูง 2.4 เมตร 1 งาน รั้วแบบที่ 2 รั้วอิฐบล็อกสูง 2 เมตร 1 งาน งานผนังบริเวณปรับพื้นที่ 1 งาน ถนนภายในโครงการ 1 งาน ทางเท้าบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด 40 x 40 เซนติเมตร 1 งาน เมนระบบไฟฟ้าภายในโครงการ 1 งาน และเมนระบบประปาและท่อระบายน้ำ 1 งาน

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement