นครพนม – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดนครพนม ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาพร้อมด้วย พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว, พลโทจเรศักดิ์ อานุภาพสมาชิกวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ และสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย สร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้นำท้องถิ่น เพื่อนำมาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป ภายใต้โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

Advertisement

Advertisement

นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ซึ่งประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทรงใช้อำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนชาวไทย ผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้มีรัฐสภา ที่ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา โดยบทเฉพาะกาล มาตรา 269 มีสาระสำคัญคือในวาระเริ่มแรกให้วุฒิสภาที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน 250 คน ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ ให้มีบทบาท หน้าที่และอำนาจในด้านการพิจารณากฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในกรณีสำคัญ เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง และหน้าที่อื่นๆ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ จึงนับได้ว่าวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความสำคัญระดับชาติ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และวุฒิสภาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนทุกภาคส่วนและทุกอาชีพ ที่ควรจะต้องมีความรู้และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้นำส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและผู้ที่มีจิตอาสาเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปขยายต่อยังประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 120 คน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กิจกรรมกับภารกิจการปฏิรูปประเทศ บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ชีวิตกับการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตย กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา การแสดงบทบาทสมมุติเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมทางการเมือง การพูดและการนำเสนอสำหรับผู้นำนักประชาธิปไตย และสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา

Advertisement

Advertisement