นครพนม – นักธุรกิจยื่นหนังสือแย้งผังเมือง ปลดล็อกคุมกำเนิดเขตเศรษฐกิจนครพนม ซัดเดือดเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนต่างถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีวันนี้ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์ประชุมหนองบึกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา เขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ได้เปิดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ในเขตอำเภอเมืองนครพนม เพื่อนำไปเป็นแผนและนโยบายจัดระเบียบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจะมีการจัดระเบียบการตั้งถิ่นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ จัดระบบคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เมืองมีทิศทางการขยายตัวและการพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน และนายชิดชัย อินทรพาณิชย์ โยธาและผังเมืองจังหวัดนครพนม กล่าวถึงวัตถุประสงค์

Advertisement

Advertisement

ซึ่งคณะผู้จัดทำใช้หอประชุมดังกล่าวรองรับประชาชนในเขตอำเภอเมืองนครพนมไว้จำนวน 200 ที่นั่ง แต่มีเพียง 50 คนเท่านั้น ที่เข้าร่วมประชุม ทางคณะผู้จัดอ้างว่าก่อนหน้านี้ได้ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์รายวัน และสถานีวิทยุแห่งหนึ่งแล้ว ยอมรับว่าการประชาสัมพันธ์กระจายไปไม่ถึงประชาชน แม้แต่ผู้เข้าร่วมประชุมยังรู้ข่าวเพียงแค่วันเดียว

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ เพื่อนำเสนอบทบาทและวิสัยทัศน์การพัฒนา การจัดทำผังแนวคิด ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ข้อกำหนดและมาตรการทางผังเมือง รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้ง อำนวยความสะดวกในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน และจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปประมวลผลและปรับปรุงให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ต่อไป

Advertisement

Advertisement

โดยผู้จัดทำโครงการชี้แจงผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ติดแม่น้ำโขง เช่น เขตอำเภอบ้านแพง มีตำบลบ้านแพง ไผ่ล้อม นางัว โพนทอง นาเข และตำบลหนองแวง  อำเภอท่าอุเทน มีตำบลพะทาย หนองเทา พนอม ไชยบุรี ท่าจำปา โนนตาล เวินพระบาท รามราช และตำบลท่าอุเทน อำเภอเมืองฯ มีตำบลอาจสามารถ นาราชควาย หนองแสง ในเมือง นาทราย บ้านผึ้ง กุรุคุ หนองญาติ โพธิ์ตาก และตำบลท่าค้อ

ในการประชุมได้มีนายสากล ภูลศิริกุล อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ได้ลุกขึ้นถามผู้จัดทำโครงการ ว่า การวางผังเมืองได้เคยมาสอบถามประชาชนในพื้นที่หรือไม่ เพราะการนั่งเขียนแบบผังในห้องแอร์นั้น ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง แล้วมากำหนดข้อห้าม เช่น กำหนดที่ดินประเภท ย.1 เป็นสีเหลืองว่าเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย สีส้มให้เป็นที่ดินประเภท ย.4 คือที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่ดินประเภท พ.1-พ.3 กำหนดเป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ที่ดินประเภท อ.2 กำหนดเป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ และที่ดินประเภท ก.2 เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม

Advertisement

Advertisement

นายสากลฯกล่าวว่าแม้ทางคณะผู้จัดทำผังเมืองจะอ้างว่าก่อนจะเขียนผังเมืองกำหนดเป็นสีต่างๆนั้น ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนมมานานเป็นเดือน เหมือนเป็นการคุมกำเนิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่กำหนดมานั้นเหมือนจะเขียนมาเพื่อประโยชน์นักธุรกิจบางกลุ่มมากกว่า นักธุรกิจจังหวัดนครพนมร่วมกันผลักดันจนกลายเป็นจังหวัดท่องเที่ยว แต่พอติดตลาดก็มีคนมาขีดเส้นกำหนดให้คนในพื้นที่เดินตาม มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นตนและอดีตประธานหอการค้าฯอีก 3 คน พร้อมนายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม คนปัจจุบัน จึงขอยื่นหนังสือคัดค้านในข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ในการกำหนดขอบเขตโซนพื้นที่ การใช้พื้นที่ในบางข้อ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำไปทบทวนและปรับแก้ไขภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สามารถทำได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาพื้นที่และรองรับการเจริญเติบโตของเมืองนครพนมในอนาคต หากยังเพิกเฉยก็จะยกระดับให้เข้มข้นขึ้น

ขณะที่นายสุรัตน์ ก้องเกียรติกมล อดีตประธานหอการค้าฯ และ ดร.มานพ เหมพลชม รองประธานหอการค้าจังหวัดฯ ก็มีความเห็นเหมือนกับนายสากล เพราะประชาชนถูกจำกัดสิทธิ์จนแทบจะกระดิกตัวไม่ได้ แม้แต่รถไฟรางคู่สายบ้านไผ่-นครพนม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ผู้จัดทำโครงการยังไม่รู้เรื่องดังกล่าว

ด้านนักธุรกิจในพื้นที่อีกรายหนึ่งกล่าวเพิ่มเติมว่า การเขียนผังเมืองเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บางกลุ่มที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในจังหวัด โดยนักธุรกิจในจังหวัดนครพนมไม่ได้อะไรจากผังเมืองนี้เลย และจำกัดสิทธิ์ของประชาชนเกินสมควร จึงต้องการให้ปลดล็อกในบางข้อบางสี

ทั้งนี้ การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่ 3 ซึ่งจะดำเนินการประชุม 18 ขั้นตอน แล้วผลการประชุมที่ได้ไปออกแบบผังเมืองรวม รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และออกเป็นกฎหมายของผังเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม