CA Town Gift & Design Festival 2020 นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของเหล่านิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 1-3 ในรูปแบบนิทรรศการและการแสดงโชว์ต่าง ๆ นับว่าเป็นความสามารถของเหล่านิสิตสาขานฤมิตศิลป์ที่ได้จัดทำกิจกรรมดี ๆ และส่งเสริมศิลปะในรูปแบบสร้างสรรค์ให้นิสิตในหลายสาขาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรม 

ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมคณะสถาปัตย์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมคณะสถาปัตย์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

ภายในงาน CA Town Gift & Design Festival 2020 นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะของเหล่านิสิตสาขานฤมิตศิลป์แล้ว ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ในหลายรูปแบบ เช่น แฟชั่นโชว์เสื้อผ้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบจากนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีของนิสิตให้ได้ฟังเพลิน ๆ อีกด้วย นับว่านี่เป็นอีกความสามารถที่โดดเด่นของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สามารถจัดทำกิจกรรมดี ๆ และสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนจริง ๆ

Advertisement

Advertisement

ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมคณะสถาปัตย์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมคณะสถาปัตย์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมคณะสถาปัตย์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

นอกจากผลงานของเหล่านิสิตสาขานฤมิตศิลป์แล้วนั้น ยังมีร้านค้าเพื่อนนิสิตอีกมากมาย โดยเป็นการรวบรวมร้านค้าของนิสิตมาไว้ที่งาน CA Town Gift & Design Festival 2020 แห่งนี้ด้วย เป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นับว่าเป็นงานที่ทั้งสนุก ได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างคณะ และเป็นการสร้างเสริมสัมพันธไมตรีของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมคณะสถาปัตย์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมคณะสถาปัตย์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมคณะสถาปัตย์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

และนี่คืองานกิจกรรมดี ๆ ที่เราอยากนำมาฝากเพื่อน ๆ ทุกคน หากคุณสนใจกิจกรรมดี ๆ และสร้างสรรค์แบบนี้สามารถเข้าร่วมงาน CA Town Gift & Design Festival 2020 ได้ งานนี้จะมีการจัดขึ้นทุกปี แล้วเข้ามารับชมผลงานและความสามารถของนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีต่อ ๆ ไปกันนะคะ 

ภาพหน้าปกโดย Piyaporn.Jan