แหล่ง|เรียน|รู้ พิพิธภัณฑ์ มมส.


     มหาวิทยาลัยมหาสารคามถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนั่นคือ เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน ภายใต้ปรัชญา ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน ภารกิจสำคัญของนิสิตทุกรุ่นจึงเป็นการพัฒนาและการบริการชุมชน แต่นิสิตมีความหลากหลาย แต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกัน เพื่อหลอมรวมอุดมการณ์เป็นหนึ่งและให้นิสิตตระหนักเห็นความสำคัญของชุมชน มหาวิทยาลัยจึงมีแหล่งเรียนรู้ที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวิถีชีวิตชุมชนไว้ หนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยจึงเป็นที่นี่ พิพิธภัณฑ์ มมส.

ภาพจาก ผู้เขียนภาพจาก ผู้เขียน


แหล่ง...รวมปัญญาชน
     พิพิธภัณฑ์มีพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอีก 2 ส่วน คือสวนสาธารณะและสวนสัตว์ บรรยากาศบริเวณโดยรอบจึงร่มรื่นและมีที่พักผ่อนหย่อนใจหลากหลายมุม ในบริเวณของพิพิธภัณฑ์เองก็มีพื้นที่รองรับนิสิตให้เข้ามาใช้ทั้งด้านการศึกษา การทำกิจกรรมและการพักผ่อน ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งที่ที่นิสิตจะนัดเจอกลุ่มเพื่อน ๆ และได้เจอนิสิตอีกหลากหลายคณะปะปนกัน 

Advertisement

Advertisement

ภาพจาก ผู้เขียนภาพจาก ผู้เขียน


เรียน...ภูมิอีสาน
     พิพิธภัณฑ์ มมส. จะมีนิสิตเข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมเป็นประจำโดยเฉพาะนิสิตที่เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา เป็นต้น เพราะที่นี่มีการจำลองวิถีชีวิตของชุมชน โดยมีการสร้างบ้านในรูปแบบต่าง ๆ ในสมัยก่อนและบางบ้านมีหุ่นจำลองการใช้วิถีชีวิตและยังมีการจัดป้ายนิเทศให้นักเรียนได้ศึกษาจากบ้านทุกหลังอีกด้วย

ภาพจาก ผู้เขียนภาพจาก ผู้เขียน


รู้...ร่องรอยวัฒนะ
     แม้ไม่ได้เป็นนิสิตที่เรียนด้านประวัติศาสตร์โดยตรง แต่นิสิตแทบจะทุกคณะก็เคยมา ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ หากนิสิตไม่เคยมา อาจเรียกตนเองว่า นิสิต มมส. ไม่ได้เต็มปากนัก เพราะเมื่อมีการถ่ายทำวีดีโอให้ความรู้ที่เป็นการบ้านของมหาวิทยาลัย นิสิตก็มักจะนึกถึงบรรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายทำเป็นที่นี่เป็นที่แรก ๆ เมื่อนิสิตทุกคณะมาด้วยกิจกรรมใดก็ตาม ทุกคนจะได้ซึมซับวัฒนธรรมอีสานและการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของคนสมัยก่อน จนต้องมนต์สะกดและกลับมาอีกครั้งแน่นอน

Advertisement

Advertisement

     การปลูกฝังนิสิตให้เป็นผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน ต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ รอบมหาวิทยาลัยอย่างการมีพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีบ้านวงแคน ตึกโบสถ์ และสถานที่อื่น ๆ อีกมาก รวมทั้งทุกรุ่นจะต้องเรียนรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เพื่อมีโอกาสได้ฝึกกระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนาและบริการชุมชนอีกด้วย ทำให้สามารถรับรองได้ว่าสถาบันแห่งนี้ไม่ได้ผลิตนิสิตให้เป็นเพียงคนเก่งด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังปลูกฝังให้นิสิตเป็นคนดี เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

Advertisement

Advertisement