ตึกโบสถ์ หรือสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดสร้างขึ้นโดยคณาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีความสนใจในด้านศิลปะและวัฒนะธรรมอีสาน โดยมีความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสาน ซึ่งสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานแห่งนี้ได้รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวอีสานในสมัยอดีตในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ความของเครื่องใช้ ใบลาน หนังสือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งจังหวัดมหาสารคามขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สำคัญในอดีตในด้านภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตของคนอีสานในอดีต วัฒนธรรมและประเพณี เป็นต้น

เรียนรู้อีสาน ณ ตึกโบสถ์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

เรียนรู้อีสาน ณ ตึกโบสถ์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

เรียนรู้อีสาน ณ ตึกโบสถ์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

ภายใน ตึกโบสถ์ หรือสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีด้วยกันทั้งหมด 4 ชั้น โดยชั้นล่างจะเป็นห้องจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นพื้นที่สำหรับจัดงานหรือจัดประชุมต่าง ๆ ตั้งแต่ชั้น 2 จนถึงชั้น 4 จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนะธรรมอีสานจะมีทั้งการรวบรวมข้อมูลในลักษณะของวิจัย หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ในชุมชนนั้น ๆ บอร์ดแสดงความรู้ ใบลานโบราณ ธุง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีห้องทำงานของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ภายในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

เรียนรู้อีสาน ณ ตึกโบสถ์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

เรียนรู้อีสาน ณ ตึกโบสถ์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

เรียนรู้อีสาน ณ ตึกโบสถ์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

ตึกโบสถ์ หรือสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน แห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ม.เก่า ในบริเวณพื้นที่ของคณะวัฒนธรรมศาสตร์ นอกจากเป็นสถาบันแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่นิสิตนักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้ภายในสถาบันแห่งนี้ได้อีกด้วย หรือหากมีการจัดงานวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสานก็จะใช้พื้นที่ของสถาบันแห่งนี้ในการจัดงาน และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมงานได้อีกด้วย นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของชาวอีสานได้อย่างดี หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญได้ที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งนี้ในวันและเวลาราชการ

Advertisement

Advertisement

เรียนรู้อีสาน ณ ตึกโบสถ์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

เรียนรู้อีสาน ณ ตึกโบสถ์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

เรียนรู้อีสาน ณ ตึกโบสถ์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่งที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนะธรรมอีสานแห่งนี้ได้รวบรวมไว้ทั้งจากการลงพื้นที่ การศึกษาค้นคว้า การสำรวจ การจัดเสวนาทางวิชาการ ฯลฯ จนทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลความรู้ในสถาบันแห่งนี้ขึ้นสำหรับให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสาน หากผู้ใดสนใจสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

Advertisement

Advertisement

ภาพหน้าปกโดย Piyaporn.Jan