วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการขยะแลกของ “Garbage Campaign” ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์วรรณพร สำราญพัฒน์ เบรดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่นิสิต ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบของคณะ และเพื่อให้นิสิตมีความตระหนักในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง กิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วยการจับสลากลุ้นรับรางวัลจากทางสโมสรนิสิตและฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ การนำขยะมาแลกเป็นสิ่งขิง ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างมาก

Advertisement

Advertisement

ภาพ : ญาณารา

                โดยประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทกับนิสิตและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ และความสะอาดในบริเวณคณะ ทั้งนี้ยังได้อวยพรให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ภาพ : ญาณารา

                โครงการขยะแลกของ “Garbage Campaign” ประจำปี 2563 ดำเนินโครงการตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น. โดยตลอกระยะเวลาดังกล่าวบรรยากาศภายในโครงการเต็มไปด้วยความคึกคัก ทั้งบุคลากรและนิสิตต่างนำขวดพลาดสติก กระดาษ ที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาแลกเป็นสิ่งของต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ อีกทั้งมีประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ใกล้คณะศึกษาศาสตร์ ได้นำขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วมาแลกเป็นของใช้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสบู่ ยาสีฟัน ดินสอ เป็นต้น นอกจากการนำขยะมาแลกของแล้วนิสิตทุกคนยังได้ลุ้นรับรางวัลจากการจับสลากภายในกิจกรรม และลุ้นรับอีกครั้งผ่านการประกาศจากเพจสื่อ SMO ซึ่งเป็นแฟนเพจหลักของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์

Advertisement

Advertisement

ภาพ : ญาณาราภาพ : ญาณาราภาพ : ญาณารา

                สำหรับไฮไลต์หลักของโครงการคือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาได้นำขวดพลาสติกจำนวนมาก ที่บุคลากรและนิสิตภายในสาขาช่วยกันเก็บรวบรวมเอาไว้ในกรงขนาดใหญ่ที่สาขาวิชาจัดซื้อ นำมาแลกของภายในโครงการ นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้แก่นิสิตคนอื่น ๆ อีกด้วย โครงการขยะแลกของ “Garbage Campaign” ที่สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคคลภายในองค์กรได้มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 ภาพ : ญาณารา


ภาพ : ญาณารา

 

ภาพ/ข่าว : ญาณารา