พื้นที่การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด และการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในครั้งนี้อยากชวนผู้อ่านทุกคนไปรู้จักกับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่การเรียนรู้บูรณาการกับองค์ความรู้ในชุมชนบริเเวณพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ถ่ายภาพโดยพิพิธภัณฑ์ มมส.)

สิ่งสำคัญของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการศึกษาของชาวอีสาน โดยเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 โดยมีความมุ่งหมายที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เริ่มต้น กระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความรู้ด้นการัดทำพิพิธภัณฑ์

สิ่งที่พลาดไม่ได้เลย คือ บ้านโบราณอีสาน ทุกคนต้องไปชมครับ เพราะบ้านโบราณเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวของชาวอีสานเป็นอย่างดีจะทำให้เราเข้าใจวิถีชีวิตของคนมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นยังมีป้ายสารนิเทศบรรยายประกอบทำให้เราเข้าใจประเพณี วัฒนธรรมของชาวอีสานที่เกี่ยวข้องอยู่กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

Advertisement

Advertisement

บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ถ่ายภาพโดยพิพิธภัณฑ์ มมส.)            ความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ โดยบูรณาการผ่าน องค์ความรู้ในชุมชน โดยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมชาวอีสาน ที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผ่านการรับเอาวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ได้หลอมรวมเป็นวิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นแหล่งสืบสานศิลปะอีสานที่มีมาแต่โบราณจนตราบถึงปัจจุบัน เป็นการย้ำเตือนให้เห็นยุคที่ผู้คนชาวอีสานเริ่มลืมศิลปะที่ดีงามของตัวเองไปแล้ว

ด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ถ่ายภาพโดยพิพิธภัณฑ์ มมส.)            ถือได้ว่าแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ ช่วยสนับสนุนการศึกษา การเรียนการสอนสำหรับผู้สนใจเป็นอย่างมาก ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมาก ใกล้กันกับสระน้ำของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Advertisement

Advertisement

บ้านอีสานโบราณ (ถ่ายภาพโดยพิพิธภภัณฑ์ มมส.)            พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่บริเวณมอใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บริเวณโดยรอบสงบร่มรื่น สามารถเดินเที่ยวชมได้ในบริเวณโดยรอบ มีเรือนอีสานประยุกต์ทั้งหลังเล็ก หลังใหญ่ จัดนิทรรศการของชาวลุ่มน้ำชี สภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งข้าวปลา อาหาร นา ป่า เกลือ และพัฒนาการของชุมชนอีสาน หากผู้อ่านท่านใดสนใจที่อยากเข้ารับชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถเข้าชมได้ทุกวัน มีสถานที่พักผ่อน รับประทานอาหารเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมาก