เนื่องด้วยทางสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการ "ศึกษาศาสตร์วิชาการ เปิดบ้านครูภาษาไทย" ครั้งที่ 2 ขึ้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่มีการจัดทำขึ้นเพื่อแข่งขันทักษะทางภาษาไทยให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วม โดยโครงการที่จัดทำขึ้นได้รับการตอบรับจากโรงเรียนที่เข้าร่วม และสื่อมวลชนของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 470 คน ประกอบไปด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย โครงการ "ศึกษาศาสตร์วิชาการ เปิดบ้านครูภาษาไทย" ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ อาคารวิทยพัฒนาและห้องประชุมสิกขาลัยชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ ภาพถ่ายโดย อภิราม ทามแก้ว เผยแพร่โดย เพจเฟสบุ๊ก Mahasarakham University

คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ ภาพถ่ายโดย อภิราม ทามแก้ว เผยแพร่โดย เพจเฟสบุ๊ก Mahasarakham University

Advertisement

Advertisement

โครงการ "ศึกษาศาสตร์วิชาการ เปิดบ้านครูภาษาไทย" ครั้งที่ 2 นอกจากการแข่งขันทางวิชาการแล้ว ยังมีการจักนิทรรศการผลงานของนิสิต เช่น สื่อการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา รางวัลอันทรงคุณค่าต่าง ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ทางสาขาวิชาภาษาไทยยังมีการแสดงนาฏศิลป์และการสวดสรภัญญะให้ได้รับชมอีกด้วย นับว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบโดยสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย และเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การบูรณาการการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมบุคลิกภาพด้านการเป็นผู้นำกิจกรรม การเป็นนักออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างนิสิตและชุมชน อีกทั้งเป็นการบริการวิชาการแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และนี้คือจุดประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ขึ้น นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นยังเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนอีกด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสาขาวิชาภาษาไทยได้จัดทำขึ้น

Advertisement

Advertisement

คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ ภาพถ่ายโดย อภิราม ทามแก้ว เผยแพร่โดย เพจเฟสบุ๊ก Mahasarakham University

คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ ภาพถ่ายโดย อภิราม ทามแก้ว เผยแพร่โดย เพจเฟสบุ๊ก Mahasarakham University

คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ ภาพถ่ายโดย อภิราม ทามแก้ว เผยแพร่โดย เพจเฟสบุ๊ก Mahasarakham University

คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ ภาพถ่ายโดย อภิราม ทามแก้ว เผยแพร่โดย เพจเฟสบุ๊ก Mahasarakham University

คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ ภาพถ่ายโดย อภิราม ทามแก้ว เผยแพร่โดย เพจเฟสบุ๊ก Mahasarakham University

คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ ภาพถ่ายโดย อภิราม ทามแก้ว เผยแพร่โดย เพจเฟสบุ๊ก Mahasarakham University

Advertisement

Advertisement

คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ ภาพถ่ายโดย อภิราม ทามแก้ว เผยแพร่โดย เพจเฟสบุ๊ก Mahasarakham University

คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ ภาพถ่ายโดย อภิราม ทามแก้ว เผยแพร่โดย เพจเฟสบุ๊ก Mahasarakham University

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาภาษาไทย มีผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมากและหลากหลายรายการ เช่น การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาต้นต้นและประถมศึกษาตอนปลาย การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันสวดสรภัญญะอีสาน ระดับมัธยมศึกษา และการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งภายในงานกิจกรรมนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน

คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ ภาพถ่ายโดย อภิราม ทามแก้ว เผยแพร่โดย เพจเฟสบุ๊ก Mahasarakham University

คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ ภาพถ่ายโดย อภิราม ทามแก้ว เผยแพร่โดย เพจเฟสบุ๊ก Mahasarakham University

คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ ภาพถ่ายโดย อภิราม ทามแก้ว เผยแพร่โดย เพจเฟสบุ๊ก Mahasarakham University

โครงการ "ศึกษาศาสตร์วิชาการ เปิดบ้านครูภาษาไทย" ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 นับว่ามีผลตอบรับจากทางผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี หากท่านใดที่สนใจต้องการเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ สามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางการติดต่อของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ หากมีการจัดโครงการ "ศึกษาศาสตร์วิชาการ เปิดบ้านครูภาษาไทย" ในครั้งต่อไปทางสาขาวิชาภาษาไทยจะแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบอีกครั้ง 

ภาพถ่ายโดย อภิราม ทามแก้ว เผยแพร่โดย เพจเฟสบุ๊ก Mahasarakham University