ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานทำฝายกระสอบทรายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กั้นลำน้ำเลย บริเวณ แม่น้ำเลย บ้านท่าข้าม ม.1 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และพนักงานเจ้าหน้าทีร่วมกิจกรรม200 คน

เลย แล้งชาวบ้านร่วมทำฝ่ายกระสอบทราย ในแม่น้ำเลยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เลย แล้งชาวบ้านร่วมทำฝ่ายกระสอบทราย ในแม่น้ำเลยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

นายทินกร เกษเกษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ กล่าวว่า ด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน ได้ร่วมกัน ดำเนินการโครงการจัดทำฝ่ายกระสอบทราย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในวันนี้เนื่องจาก ภัยแล้งนับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับสังคมไทยนั้น เป็นสังคม ที่มีภาคเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ดังนั้น น้ำจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้สำหรับหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของเกษตรกร ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากเกิดภัยแล้งรุนแรง ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งนั่นหมายความว่า ความเสียหายจะรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้น ปัญหาภัยแล้งจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

Advertisement

Advertisement

เลย แล้งชาวบ้านร่วมทำฝ่ายกระสอบทราย ในแม่น้ำเลยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เลย แล้งชาวบ้านร่วมทำฝ่ายกระสอบทราย ในแม่น้ำเลยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ได้ตระหนักถึงปัญหาตังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการทำฝายกระสอบทรายกั้นลำน้ำเลย เพื่อกักเก็บและการชะลอน้ำ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในช่วงนี้ เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนได้สามารถนำเอาน้ำที่กักเก็บ ไปใช้ในการเกษตร และอุปโภค บริโภค เพื่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข ซึ่งหลังจากการกันน้ำแล้ว จะสามารถช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ 2 ริมน้ำนำน้ำไปใช้ได้ ประมาณ 100 หลังคาเรือน

เลย แล้งชาวบ้านร่วมทำฝ่ายกระสอบทราย ในแม่น้ำเลยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

Advertisement

Advertisement