ปัจจุบันนี้การทำเกษตรนั้นต้องมีความรู้หรือองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะการทำการเกษตรไม่มีสูตรที่ตายตัวต้องลงมือทำ ต้องฝึกฝน  ต้องลองผิดลองถูกปรับหาแนวทางแก้ไขให้ได้ผลผลิตมากขึ้น

                   ในปลายปี พ.ศ. 2559  ได้เกิดแนวคิดการทำไร่นาสวนผสม จากการเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จากพื้นที่นา   ที่ทำนาข้าวเพียงอย่างเดียว เริ่มต้นจากขุดบ่อ จำนวน 3 บ่อ  นำดินที่ขุดมาถมเพื่อปรับพื้นดินใช้ในการทำที่พักอาศัย การเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีก โดยปัจจุบันได้ใช้พื้นที่นาผสมสวน  ยึดหลักในความพออยู่ พอกิน พอใช้ ประหยัดในการดำรงชีวิต ปลูกพืชผักเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ  เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงด้วงมะพร้าว ฯ ไว้ในการบริโภคในครัวเรือนที่เหลือจากการบริโภค ก่อนนำไปจำหน่ายเป็นรายได้

Advertisement

Advertisement

รูปพื้นที่ก่อนลงมือปรับพื้นที่

                   ในกลางปี พ.ศ. 2560 ที่ลงมือทำไร่นาสวนผสมก็ประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นาที่ใช้เพาะปลูกทั้งหมดสร้างความเสียหายอย่างมาก แต่ชีวิตไม่เคยคิดย่อท้อตั้งใจประกอบอาชีพการเกษตรด้วยความอุตสาหะ อดทน พยายามทำทุกวิถีทางป้องกันไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่นาได้ โดยทำคันดินที่เป็นกำแพงให้สูงขึ้น เริ่มปลุกพืชผักใหม่ ผสมผสานกับไม้ผล

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการทำการเกษตรก้าวแรก

โดยคำนึงถึงการใช้พื้นที่ ที่มีกำจัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก ลดการใช้สารเคมีลงทีละน้อยจนถึงไม่ใช้เลย เพื่อเป็นการป้องกันดินที่เสื่อมคุณภาพ หันมาใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ แทนการใช้สารเคมี เพื่อสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ ปลูกพืชหมุนเวียน เป็นคนคิดนอกกรอบ คิดหาวิธีทำการเกษตรแบบใหม่ให้ได้ผลผลิตสูงลงทุนน้อย  จึงได้ทำการเกษตรไร่นาสวนผสมนี้โดยให้ชื่อแปลงนี้ว่า สุขสันต์บ้านนา  ผ่านไปด้วยดี กับสองมือที่ลงมือทำ

Advertisement

Advertisement

 เพื่อสร้างจุดเด่นให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกระบวนการทำการเกษตรที่ให้ผลผลิตสูง ในพื้นที่ ที่จำกัดต่อไป ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ สัตว์น้ำพืชผัก

เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินสำหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์ และที่สำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ในอัตราส่วน 30:30:30:10  
พืชผัก

ภาพโดยนักเขียน

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !