ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในอำเภอวังสะพุง โดยมี นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง นายวัชน์ศิริ  เอียสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ระบบจัดการน้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง และลงพื้นที่ โรงพยาบาลวังสะพุง เพื่อเตรียมน้ำป้อนสู่ระบบการฟอกไตเทียมให้โรงพยาบาลวังสะพุง ในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถมีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งนี้

ภัยแล้ง ผู้ว่าเตรียมน้ำประปา สำหรับผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาลวังสะพุง

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า  โรงพยาบาลอำเภอวังสะพุง เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง มี 113 เตียง ผู้ป่วยโรคไตเข้าทำการรักษาอยู่ขณะนี้ 36 ราย หมุนเวียนเวียนกันมาฟอกไต ซึ่งผู้ป่วยจะเข้ามาฟอกไต อาทิตย์ 3 ครั้ง ซึ่งในแต่ละวัน จะต้องใช้น้ำ 120 ลิตรต่อคนต่อรอบ หรือ 30 ลิตรคนต่อชม.น้ำบริสุทธิ์ใช้กับผู้ฟอก 8 เครื่อง 2 รอบใช้1000-1600ลิตรต่อวัน น้ำบริสุทธิ์จะผลิตได้มาจากน้ำดิบ 50% ส่วนน้ำสำหรับล้างตัวกรอง=4000ลิตร/วัน น้ำล้างเครื่อง4500/วัน

Advertisement

Advertisement

ภัยแล้ง ผู้ว่าเตรียมน้ำประปา สำหรับผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาลวังสะพุง

สำหรับระบบน้ำประปานั้นได้ใช้ 2 ระบบคือ 1)ระบบที่ใช้สำหรับผู้ป่วยจะใช้น้ำประปาจากประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ที่สูบน้ำดิบจากแม่น้ำเลย ซึ่งมีความเพียงพอ ส่วนระบบที่ 2 ใช้น้ำประปาจากน้ำบาดาลซึ่งใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลซึ่งมีความเพียงพอ ไม่มีปัญหา

นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า เรื่องน้ำประปาในอำเภอวังสะพุง โดยภาพรวมของอำเภอวังสะพุงนั้น มีการสูบจากน้ำเลย วันหนึ่งประมาณ 10,000 คิว ซึ่งระบบของอ่างน้ำเลยที่เราบริหารมีการจัดการเติมน้ำตลอด ระบบประปาก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงเมืองวังสะพุงได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโรงพยาบาล ที่ต้องใช้น้ำประปาภูมิภาคจำนวนมาก โดยเฉพาะแผนกไตเทียมที่นำน้ำประปามาทำการบำบัดแล้วส่งเข้าระบบวันหนึ่งเราใช้น้ำประมาณ 10 คิว และให้ทางผู้บริหารโรงพยาบาลควรสำรองน้ำไว้ ไม่ให้ขาดในกรณีที่จำเป็น   และมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาควังสะพุง ได้ดูแลเรื่องของระบบส่งให้หล่อเลี้ยงโรงพยาบาลไว้เป็นสำคัญเป็นอันดับแรก สิ่งต่อไปที่จะต้องทำก็คือเพิ่มระบบการผลิต เพื่อให้มีความมั่นคงต่อการส่งน้ำให้มากขึ้น โดยประปาภูมิภาคจะเพิ่มการผลิตบริเวณทิศเหนือของโรงพยาบาลขึ้นไปไว้ เพราะฉะนั้นระบบของโรงพยาบาลก็จะมั่นคงมากขึ้น ในระยะสั้นทางโรงพยาบาลได้เตรียมแผนสำรองน้ำไว้อย่างน้อย 5 วัน ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการส่งน้ำ

Advertisement

Advertisement

ภัยแล้ง ผู้ว่าเตรียมน้ำประปา สำหรับผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาลวังสะพุง

ด้านนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ว่า ขณะนี้ได้เตรียมการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดังนี้ 1.จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอำเภอวังสะพุง ประจำปี 2563 ซึ่งมี 4 ฝ่ายคือ   1) ฝ่ายอำนวยการ  2) ฝ่ายรับแจ้งเหตุ   3) ฝ่ายปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วซึ่งตั้งไว้ ทุกตำบล และ 4) ฝ่ายประชาสัมพันธ์  2.ประชุมชี้แจงพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ วัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ชี้แจงระเบียบแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณทดลองราชการกรณีฉุกเฉิน และเช็คทุกหมู่บ้าน จำนวน 144 หมู่บ้านใน 10 ตำบล มีหมู่บ้านที่คาดว่าจะมีผลกระทบกับปัญหาภัยแล้ง จำนวน 30 หมู่บ้านส่วนมากจะเป็นหมู่บ้านที่ใช้น้ำประปาที่สูบจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ปัจจุบันน้ำเริ่มลดลง ส่วนในเขตเมืองและโรงพยาบาล ไม่มีปัญหาเพราะมีน้ำประปาจากสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ที่ใช้น้ำดิบมาผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำเลยซึ่งมีความเพียงพอไม่ขาด ส่วนโรงเรียน วัด ไม่มีปัญหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค    3.จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบซึ่งทำอย่างไรที่จะไม่ให้น้ำแล้งในช่วงฤดูแล้งและจะทำอย่างไรจะไม่ให้น้ำท่วมในฤดูฝน เช่น การขุดลอกแหล่งน้ำ เจาะบ่อบาดาล อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก(ขนมคก) เป็นจุดเพื่อรองรับน้ำช่วงฤดูฝน และเก็บไว้ใช้ฤดูแล้ง เป็นต้น   4.การประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า     5.ศูนย์รับแจ้งเหตุการณ์ ปัญหาทุกเรื่อง ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังสะพุง หรือศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

Advertisement

Advertisement