ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย (ปภ.จ.เลย) เดินทางลงพื้นที่ ตรวจสถานการณ์ภัยแล้งและพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการบริหารจัดการน้ำเขตพื้น ที่ อ.เชียงคาน โดยมี นายอภินันต์ สุวรรณโค รก.นอ. เชียงคาน นายพิชัย บัณฑิตย์ ผจก.การประ ปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคาน ผอ.โรงพยาบาลเชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับ

ผู้ว่าเลยลงพื้นที่ แก้ปัญหาภัยแล้ง ประปา โรงพยาบาลเชียงคาน

นายอภินันต์  สุวรรณโค รก.นอ. เชียงคาน กล่าวว่า  อ.เชียงคาน มี 8 ตำบล 82 หมู่บ้าน ประชากร ชาย 30,466 คน หญิง 30,672 คน รวม 61,138 คน 21,688 ครัวเรือน ปัจจุบัน มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง รวม 7 ตำบล 14 หมู่บ้าน ตำบลเสี่ยงภัยสูง มี ต.นาซ่าว 2 หมู่ บ้าน  ต.เขาแก้ว 4 หมู่ บ้าน ต บุฮม 1 หมู่บ้าน ต.จอมศรี 2 หมู่บ้าน ต.เชียงคาน 1 หมู่บ้าน และ ต.หาดทรายขาว  4 หมู่บ้าน โดยความต้องการของประชาชน ที่ต้องการให้เข้าไปช่วยเหลือ ได้แก่ การเป่า ล้างบ่อบาดาล .ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอจ่ายขาดเงินสะสม เงินสำรองจ่าย ฯ  จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ท้องถิ่นละ 1.5 ล้านบาท และขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายประชาชนตามแผนการแจกจ่ายน้ำบ้านที่ขาดแคลน  ด้านการเกษตร มีพื้นที่ทำการเกษตร 211,609.38 ไร่ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

Advertisement

Advertisement

ผู้ว่าเลยลงพื้นที่ แก้ปัญหาภัยแล้ง ประปา โรงพยาบาลเชียงคาน

นายชัยวัฒน์   ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า  ที่มาตรวจราชการพื้นที่เชียงคานนี้ ได้ปรึกษากันในเรื่องการช่วยกันแก้ปัญหาภัยแล้งในเชียงคาน โดยพื้นที่อำเภอเชียงคานนั้น ปัจจุบันเรามีการทำอยู่สองแบบคือแบบที่หนึ่ง คือเป็นการสูบน้ำที่เป็นพื้นที่บริการให้บริการของการผลิตประปาส่วนภูมิภาคเชียงคาน คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้การประปา   ให้มีการแก้ไปตามสถานการณ์ หากอยู่ใกล้แม่น้ำโขงก็จะสามารถสูบน้ำจากแม่น้ำโขงเอาไปใช้ หากพื้นที่ที่อยู่นอกเขต ก็อาจจะต้องมีการเจาะบาดาลเพิ่มหรือไม่งั้นก็จะต้องนำรถน้ำจากการประปาภูมิภาคเชียงคานนำไปส่งในพื้นที่

Advertisement

Advertisement

ผู้ว่าเลยลงพื้นที่ แก้ปัญหาภัยแล้ง ประปา โรงพยาบาลเชียงคาน

สำหรับการแก้ปัญหา เครื่องสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคเชียงคาน (ในแม่น้ำโขง) ปัจจุบัน ได้มีการขุดร่องน้ำบริเวณหน้าเครื่องสูบให้ลึกลงไปประมาณ 2-3 เมตร ระดับการสูบจะไม่มีปัญหาอะไร สามารถที่จะเลี้ยงเมืองเชียงคานได้ 28 หมู่บ้าน ส่วนโรงพยาบาลเชียงคานนั้นใช้สองระบบคือการประปาภูมิภาคและสูบน้ำ บาดาล มาผลิตใช้เองซึ่งใช้วันละประมาณ 50 คิว ปัจจุบันนี้ เรามีทั้งน้ำสำรอง 10,000 คิวต่อวันไม่น่าจะมีปัญหาในโรงพยาบาล

Advertisement

Advertisement