ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ บ้านไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดย ธ.ก.ส.จังหวัดเลย เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคาร ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ในวงกว้าง มีเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ผู้แทนองค์กรการเงินชุมชนร่วมจำนวนประมาณ 100 คน

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/tk-1.jpg" />

นายศรีนารถ  ชาธรรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย เปิดเผยว่า โครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดย ธ.ก.ส. เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามที่กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพหลักเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีแนวทางดาเนินการประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย เพิ่มช่องทางเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับเจ้าหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป  ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกลเกลี่ยประนอมหนี้เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ และสนับสนุนการดาเนินงานแก้ไขหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/tk-2.jpg" />

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี ในการประสานงานดำเนินงานด้านต่างๆ ผ่านกลไกการทำงานของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน จนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบคืบหน้าได้ในระดับหนึ่ง นั้น อย่างไรก็ตาม จากปรากฎเป็นข่าวบ่อยครั้ง กรณีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ มีปัญหาถูกเจ้าหนี้นอกระบบติดตามทวงถามหนี้ หรือบางรายต้องกระทำอัตวินิบาตกรรม

เพื่อหนีปัญหาหนี้สิน จากเหตุดังกล่าว ธนาคารจึงได้จัดทาโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย ร.ก.ส. เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคาร ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ในวงกว้าง และมาขอรับคำปรึกษาเพื่อหาทางออกจากปัญหาหนี้นอกระบบ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/tk-3.jpg

ปัจจุบัน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบ ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 937 ราย เป็นเงิน 124 ล้านบาทในวันนี้ ธ.ก.ส.ได้จัดกิจกรรม โดยการปิดจุดบริการให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ จัดเวทีบรรยายองค์ความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ”แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนในบริบทด้านกฎหมาย” การออกบูธนิทรรศการร่วมกับคณะกรรมการบริหารการคลังจังหวัด หรือ คบจ.เลย การจัดพิธีมอบความช่วยเหลือเกษตรกร โครงการต่างๆของรัฐบาล ผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย และการแสดงกิจกรรมโครงการสร้างแหล่งอาหารที่สะอาดและปลอดภัยรอบๆบ้านอยู่อาศัยไว้บริโภคเองในครอบครัวเพื่อ ลดค่าใช้จ่ายและดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โครงการ 459 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของชาวชุมชนไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย แห่งนี้ โดย ธกส คบจ.เลย และหลายส่วนราชการร่วมสนับสนุน ตลอดมา กาจัดงานในวันนี้

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/tk-4.jpg