ขอนแก่น – สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เตรียมจัดงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์” ครั้งที่ 5 Smart Industry for Smart City จัดแสดงเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมกว่า 200 บูธ

เตรียมพบงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020” 5-7 ก.พ.63 ที่ จ.ขอนแก่น

วันนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นายปริญญ์ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ นายทรงศักดิ์ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Advertisement

Advertisement

ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ต่อเนื่องและยกระดับเป็นงานระดับภูมิภาค ภายใต้แนวคิด Smart Industry for Smart City ซึ่งเป็นการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ และกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

เตรียมพบงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020” 5-7 ก.พ.63 ที่ จ.ขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ในการเป็น MICE City ซึ่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการจัดประชุมขนาดใหญ่ และการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และด้านอื่นๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อเป็นประตูก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล

Advertisement

Advertisement

นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขอนแก่น (GPP) กว่า 46% มาจากภาคอุตสาหกรรม โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการมีมากกว่า 1,753 โรงงาน มีเงินลงทุนกว่า 700 ล้านบาท การจ้างงานกว่า 60,000 คน ซึ่งก็ถือว่าไม่น้อย ยังไม่นับรวมที่เป็นภาคอุตสาหกรรมบริการ การที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคอีสานจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมในภาคอีสาน โดยเฉพาะเน้นเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ถือเป็นเรื่องที่ดี

เตรียมพบงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020” 5-7 ก.พ.63 ที่ จ.ขอนแก่น

ทางอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ ก็มีความยินดีสนับสนุน ส่งเสริมงานเช่นนี้  ทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็จะทำหนังสือถึงผู้ประกอบการในจังหวัดและขอความร่วมมืออุตสาหกรรมจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสานให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโรงงานและนักธุรกิจให้มาร่วมงาน เยี่ยมชม เข้าอบรม และฟังเสวนาดีๆ ในงานนี้ เพื่อต่อยอดความรู้และธุรกิจของตัวเองในโอกาสต่อไป

Advertisement

Advertisement

ขณะที่ นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงรายละเอียดของงานในปีนี้  โดยรูปแบบงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการ Smart City ด้านต่างๆ ของขอนแก่น โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) และรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มทร.อีสาน ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ม.ศรีปทุม และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ส่วนที่ 2 โซนแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการต่างๆ ของแต่ละอุตสาหกรรมกว่า 200 บูธ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และ ICT เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในภาค อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลใหญ่ อุตสาหกรรมหนักก็จะนำมาแสดงที่หน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าแห่งนี้ด้วย และยังรวมถึงงานวิจัยต่างๆ จากภาคการศึกษา ที่สำคัญมีสินค้าจากโรงงานในเครือสหพัฒน์ลดราคาพิเศษ 20 ถึง 80% อีกด้วย

ส่วนที่ 3 การจับคู่เจรจาการค้าหรือ Business matching และการอบรมสัมมนาในหัวข้อ เช่นปาฐกถาพิเศษเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม การลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสภาวิศวกรกับสภาอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดภาค และกิจกรรมการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โครงการ transformation 4.0 โดยสำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

เตรียมพบงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020” 5-7 ก.พ.63 ที่ จ.ขอนแก่นเตรียมพบงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020” 5-7 ก.พ.63 ที่ จ.ขอนแก่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง