ลด/หยุดเผาตอซังและภาคเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  kick off  โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563 ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยืนยันการเผาไร่นาส่งผลเสียมากกว่าผลดี หากหยุดเผาผลผลิตทางการเกษตรจะเพิ่มขึ้นและไม่สร้างมลพิษทางอากาศ

ที่แปลงเกษตร บ้านชาด หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม  อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณเกษตรจังหวัดขอนแก่น,นายอำเภอพระยืน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ลงพื้นที่ไปพบปะและสร้างความรู้ความเข้าใจถูกต้องกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการ kick off  การรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องและเข้มข้นในการลดการเผาหรือหยุดเผาพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน  

Advertisement

Advertisement

    ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นย้ำว่าสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศของจังหวัดขอนแก่นทุกปี มาจากการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง คือทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์และส่งผลให้สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อลดการเผา โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการทดแทนการเผา เช่น การไถกลบตอซังในแปลงนาข้าว การไม่เผาอ้อยก่อนตัดอ้อยสดส่งโรงงาน และการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา เช่น การทำปุ๋ยหมักการเพาะเห็ดฟาง เพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดเป็นรายได้แก่เกษตรกรหว่านปอเทืองเป็นปุ๋ยธรรมชาติ

Advertisement

Advertisement

    อย่างไรก็ตามในปี 2562 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่จังหวัดขอนแก่นต้องประสบกับปัญหามลพิษทางอาการหรือ PM 2.5 ในขั้นรุนแรงในรอบหลายสิบปี ในห้วงดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอได้ออกมารณรงค์หยุดเผาเพื่อสร้างมลพิษกันอย่างต่อเนื่องแต่มีเพียงร้อยละ 60 ที่ตระหนักและปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ออกมาตรการ ส่วนอีกร้อยละ 40 ยังไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งจำเป็นจะต้องเข้มข้นสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบและให้ลดหรือหยุดการเผา โดยเฉพาะภาคการเกษตรให้ได้มากที่สุด

 

 

 ไถกลบดีกว่าเผาเป็นไหนๆ

 รองผู้ว่ายืนยัน เผาทำดินเสียหาย สารอาหารในดินตายหมด