ขอนแก่น–ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม ส่งหนังสือด่วนแจ้งผู้ปกครองหยุดเรียน 2 มี.ค. เลื่อนสอบให้เร็วขึ้น หลังพบครอบครัวนักเรียนเพิ่งกลับจากไต้หวัน

ร.ร.สาธิต ขอนแก่น หยุดเรียน เลื่อนสอบปลายภาค เลี่ยงภัยโควิด19

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งหนังสือด่วนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนในชั้นประถมศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระปี 2559 ถึง 2561” มีใจความว่า

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สำหรับผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่เป็นประเทศในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อดังกล่าว

Advertisement

Advertisement

ในการนี้ โรงเรียนได้สอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองแล้วพบว่า มีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เดินทางไปต่างประเทศ (ไต้หวัน) โดยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และนักเรียนซึ่งเป็นคนในครอบครัวเข้ามาเรียนในโรงเรียนระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับผู้ปกครองได้ไปพบหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่องานเวชกรรมสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นปกติและไม่มีการติดเชื้อ ส่วนนักเรียนก็ยังเป็นปกติและไม่มีการติดเชื้อเช่นกัน

Advertisement

Advertisement

แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อโรค โรงเรียนจึงได้ดำเนินการ 1.แจ้งข้อมูลหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่องานเวชกรรมสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลุ่มงานอนามัยหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนประสานกับผู้ปกครองให้ปรึกษาและตรวจเช็คร่างกาย  2.เลื่อนวันสอบปลายภาคโดยทำการทดสอบให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 3-5 มีนาคมนี้ เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยลง รวมทั้งดำเนินการทำความสะอาดโรงเรียน (Big cleaning day) ก่อนการสอบ 1 วัน ซึ่งดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานทางการแพทย์

ร.ร.สาธิต ขอนแก่น หยุดเรียน เลื่อนสอบปลายภาค เลี่ยงภัยโควิด19

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด COVID-19 คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Advertisement

Advertisement

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรด COVD-19 แก่นักเรียน/นักศึกษา และผู้ปกครอง                                                           2. แนวปฏิบัติที่นำไปใช้ในคณะและโรงเรียน ได้แก่
2.1 หากมีนักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง เดินทางไปต่างประเทศใน ประเทศกลุ่มเสี่ยง 9 ประเทศ (ได้แก่
จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเก๊า สิงค์โปร์ อิหร่าน อิตาลี และสหรัฐอเมริกา) ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคที่โรงพยาบาล และเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดพื้นที่ตัวเองที่บ้าน จำนวน 14 วัน ทางคณะโรงเรียนอนุญาตให้หยุดเรียน เป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา
2.2 หากยังไม่เดินทางไปต่างประเทศ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามข้อ 2.1

ร.ร.สาธิต ขอนแก่น หยุดเรียน เลื่อนสอบปลายภาค เลี่ยงภัยโควิด19
3. การปฏิบัติตนในคณะ/โรงเรียน
3.1 สแกนวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน หากมีไข้แจ้งผู้ปกครองรับไปดูแลที่บ้าน และให้ทางโรงเรียนกำกับติดตามอาการ
3.2 ให้นักเรียน/นักศึกษา ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ กินร้อน ซ้อนกลาง ล้างมือ (โดยคณะโรงเรียนจะมีเจลล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ)ไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
4. เพิ่มการดูแลสุขภาพอนามัยด้านสถานที่ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องเรียน พื้นที่การเดินเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
5. เพิ่มการกำกับให้นักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติตนสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก

ร.ร.สาธิต ขอนแก่น หยุดเรียน เลื่อนสอบปลายภาค เลี่ยงภัยโควิด19ร.ร.สาธิต ขอนแก่น หยุดเรียน เลื่อนสอบปลายภาค เลี่ยงภัยโควิด19

CR ภาพ  :  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระปี 2559 ถึง 2561

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง