มหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและตลาดนัดข้าวเปลือก@ขอนแก่น


     มหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร@ขอนแก่น  ในช่วงเช้าของวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่บริเวณลานข้าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น จัดงานมหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและตลาดนัดข้าวเปลือก โดยมีเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นจำนวนกว่า 500 คนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้ มีบูธแสดงสินค้า จากบริษัทตัวแทนร้านค้าผู้จำหน่าย เครื่องจักรกลทางการเกษตร, เครื่องยนต์อุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร นำมาจัดโปรโมชั่นให้กับเกษตรกรที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จะเปิดบูธบริการสินเชื่อ 3 ประเภท ให้กับเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สินเชื่อนวัตกรรมเครื่องจักรเครื่องยนต์ , สินเชื่อพัฒนาแห่งน้ำเพื่อการเกษตรผู้ประสบภัยแล้ง เช่น นำไปขุดบ่อ หรือเจาะบาดาล ในพื้นที่การเกษตรของตัวเอง , สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท                                             

Advertisement

Advertisement

และยังมีตลาดนัดข้าวเปลือกที่จะบอกถึงขั้นตอนการนำข้าวเปลือกมาขายในช่วงฤดูกาลผลิตของแต่ละปี ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้รับทราบอีกด้วย เพราะความสะดวกรวดเร็ว และเป็นอีกช่องทางที่เป็นตัวเลือกให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายข้าวเปลือก 

มหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร@ขอนแก่นมหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร@ขอนแก่นมหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร@ขอนแก่นสำหรับงานมหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและตลาดนัดข้าวเปลือกจัดขึ้นโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ขอนแก่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มหกรรมในครั้งนี้เปรียบเสมือนการรวมตัวกันของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เข้ามาดูเครื่องจักรกลการเกษตรที่สามารถเป็นตัวช่วยในการทำการเกษตรได้ เช่น รถไถ , แผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงปุ๋ยที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอีกด้วย 

Advertisement

Advertisement

มหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร@ขอนแก่นมหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร@ขอนแก่นมหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร@ขอนแก่นมหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร@ขอนแก่นนอกจากนี้บนเวทีกลาง จะมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการเพาะปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตที่ดี ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยใด เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้จากวิทยากรไปใช้เพาะปลูกในพื้นที่ของตัวเอง และเกษตรกรสามารถถามคำถามวิทยากรได้ เพื่อประโยชน์ในการทำการเกษตร 

มหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร@ขอนแก่นมหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร@ขอนแก่นมหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร@ขอนแก่นอย่างไรก็ตามมหกรรมนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและตลาดนัดข้าวเปลือก จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 9 มีนาคม 2563 มีเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพราะจังหวัดขอนแก่นพื้นที่ส่วนใหญ่จะทำการเกษตร เช่น ทำนา , ทำไร่ , ปลูกพืช เป็นต้น มหกรรมดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ในการมาศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตรอย่างแท้จริง

Advertisement

Advertisement

                                                                                                                                  - ภาพนักเขียน -