" พุทธศาสนิกชนในจังหวัดขอนแก่นร่วมทำวัตรเช้าสวดมนต์เนื่องในวันมาฆบูชา "


   สวดมนต์  ในช่วงเช้าของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนในจังหวัดขอนแก่น ต่างเดินทางไปที่วัดนันทิการาม ซึ่งตั้งอยู่ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้าร่วมกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ภายในวัด เนื่องในวันมาฆบูชา และอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฎิโมกข์ แก่พระอรหันตสาวก จำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย  ซึ่งกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้าที่วัดนันทิการาม มีขึ้นเพื่อให้พุทธศานิกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า และนำหลักธรรมนั้นมาใช้ดำเนินชีวิตประจำวัน โดยบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า จะแปลมาจากภาษาบาลี มีความหมายถึงให้พุทธศาสนิกชนมีสติในการใช้ชีวิต และระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยบทสวดมนต์ทำวัตรเช้าจะมีความยาวและต้องใช้เวลาในการสวด 20 นาทีขึ้นไป ฉะนั้นการสวดมนต์ทำวัตรเช้าเป็นการฝึกความอดทนแก่พุทธศาสนิกชน รวมถึง เสียงในการเปล่งสวดมนต์จะก่อให้เกิดสติปัญญาที่ดี และที่สำคัญจะทำให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมสวดมนต์มีความสงบทางใจ จิตใจไม่ฟุ้งซ่านออกไปภายนอก เป็นการทำสมาธิภายในอีกทางหนึ่ง 

Advertisement

Advertisement

วัดนันทิการามวัดนันทิการามซึ่งวัดนันทิการาม เป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จะมีกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้า , สวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ได้มาร่วมสร้างบุญ สร้างกุศล ด้วยการสวดมนต์ เพราะการทำบุญจะมีหลาบรูปแบบ อย่างการสวดมนต์ก็ถือเป็นการทำบุญที่สามารถชำระล้างจิตใจให้มีความสงบ ความผ่องใส และมีสติ เกิดสมาธิ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิต 

Advertisement

Advertisement

วัดนันทิการามวัดนันทิการามและในทุกวันศุกร์ตั้งเเต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป วัดนันทิการามจะมีกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกสัปดาห์ ตลอดทั้งปี หากประชาชนในจังหวัดขอนแก่น หรือนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสความสงบทางใจ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ก็สามารถเดินทางมาทำกิจกรรมที่วัดนันทิการาม ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้เลย ..