ขอนแก่น – สหกรณ์ครูขอนแก่นฯ แจงกำไรปีที่ผ่านมา 1,200 ล้าน แม้ต้องเตรียมตัดยอดหนี้ที่จะสูญ 431 ล้าน หวังเงินที่หายต้องได้คืน ชี้ “เอกราช”และพวก ต้องรับผิดชอบ

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__40878204.jpg" />

หลังไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่ สภ.เมืองขอนแก่น และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด จำนวน 431 ล้านบาท  ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีแถลงการณ์ฉบับที่ 6 ถึงสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการติดตามเงินกลับคืน  โดยมีใจความดังนี้

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1155225/S__40902707.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1155225/S__40902707.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1155225/S__40902707.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1155225/S__40902707.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__40902707.jpg" />

30 ธันวาคม 2562

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ที่รักและเคารพทุกท่าน

Advertisement

Advertisement

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่มวลสมาชิก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงแม้ว่าจะไม่มาก จากร้อยละ 7 คงเหลือร้อยละ 6.75 ก็น่าจะทำให้สมาชิกมีเงินเหลือรายเดือนเพิ่มขึ้น และคณะกรรมการจะพยายามวางแผนในเรื่องดอกเบี้ยให้ต่ำที่สุดในโอกาสต่อไป งบทดลอง ณ 30 พฤศจิกายน 2562 เรามีกำไรสุทธิ 111,336,676.40 บาท เราปิดบัญชีสหกรณ์ไป ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้าย รอเจ้าหน้าที่สรุปงบทดลองน่าจะมีกำไรเกือบ 1,200 ล้านบาท ท่านสมาชิกที่รักครับ ปี 2562 เป็นปีที่สมาชิกเราฝันร้ายเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ปี 2554 แต่มารู้ข้อเท็จจริงในปี 2562 ต้องปรับปรุงยอดเงินสดขาดบัญชี 431,862,070.43 บาท (เลขกลมๆ จำง่ายคือ 431 ล้านบาท) ซึ่งถือว่าเจ็บปวดที่สุด แต่คณะกรรมการดำเนินการกำลังวางแผนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการปันผล เฉลี่ยคืน เพื่อให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก ปี 2563 น่าจะเป็นปีทองของเราในการที่จะร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการของสหกรณ์ต่อไป

คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติตัดเงินสดขาดบัญชีตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยเงินสดขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546 ข้อ 6(1) มีผู้รับผิดชอบคือ นายเอกราชช่างเหลา นายนพรัตน์ สร้างนานอก นายสมศักดิ์โคตรวงศ์ และ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ประจำปี 2554 คณะกรรมการดำเนินการมั่นใจว่าทรัพย์สินเราต้องได้กลับคืนมาทั้งหมดให้สมาชิกเราได้มั่นใจไม่ต้องกังวลใดๆ ทั้งสิ้น สหกรณ์เรายังคงเดินหน้าปกติมีความมั่นคง แต่สิ่งที่ขอร้องมวลสมาชิกการกระทำใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสหกรณ์ ขอฝากพวกเราได้ตระหนักและร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างความเชื่อมั่นต่อไป ต้องขอขอบคุณชมรมสมาชิกสหกรณ์ นำโดยท่านประธาน ดร.วิศน์ อัครสันตติกุล และสมาชิกทุกท่านที่มีความเข้มแข็ง ลุกขึ้นมารักษาผลประโยชน์ขององค์กร ประเด็นการแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการทางคดีที่มีปัญหาที่สมาชิกไม่สบายใจ ทุกอย่างมีทางออก ขอให้พวกเรารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร การดำเนินการทางคดี คณะกรรมการดำเนินการได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และส่งเอกสารร้องทุกข์เพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อ 17 ธันวาคม 2562 โดยร้องทุกข์กล่าวโทษที่ สภ.เมืองขอนแก่น และดีเอสไอ ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงาน สภ.เมืองขอนแก่น ที่ได้ให้การดูแลคดีเป็นอย่างดียิ่งและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการดำเนินการในฐานะผู้แทนนิติบุคคลจะดูแลและรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์เราอย่างสุดความสามารถบนพื้นฐานความร่วมมือจากมวลสมาชิก

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__40902708.jpg

การเสนอแต่งตั้งทนายความซึ่งยังเป็นปัญหา ในเบื้องต้นคณะกรรมการไตรภาคีช่วยกันคิดว่ามีทนายความ 2 ชุด เพื่อดำเนินคดีความอาญา 1 ชุด ประกอบไปด้วย นายสุธน สอนคำแก้ว ดาบตำรวจ ธนบดี ตรีเดช  นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว  คดีความแพ่ง 1 ชุดคือ นายอภิชัย ชินามล นางนฐมน พหลทัพ  นายสุชาติ วันทะยา เมื่อเข้าสู่คณะกรรมการดำเนินการซึ่งเป็นชุดตัดสินใจเสนอเพิ่มอีก 1 คนคือ นายบุญคง ดวงคำจันทร์ เสริมด้านคดีอาญาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง อัตราค่าจ้างประมาณไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าความเสียหาย คณะกรรมการจึงมีมติจ้างไม่เกิน 4 ล้านบาท แต่ขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งไปยังทนายความมาทำสัญญาแต่อย่างไร เมื่อชมรมสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกทั่วไปไม่สบายใจ เราก็กลับมาวางแผนกันใหม่ได้ ผมเห็นว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้การทำงานของทนายความน่าจะไม่เป็นเอกภาพอาจส่งผลเสียหายต่อสหกรณ์และการเสนอชื่อเข้ามา ผมก็ไม่ทราบว่าแต่ละท่านเสนอเข้ามานั้น เป็นเพื่อน หรือญาติ หรือคนที่รู้จักกันมากน้อยเพียงไร ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดชอบ ดังนั้นความเป็นเอกภาพของทนายความที่จะมาดำเนินการทางคดีให้เรา ผมจะเสนอคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการไตรภาคี ยกเลิกกระบวนการที่ผ่านมา และประกาศใหม่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดสเปคภาระงานที่เราต้องการแล้วประกาศโดยเปิดเผย สำนักงานทนายความใดที่สนใจมายื่นความจำนงตามวันเวลาที่ประกาศกำหนด สำนักทนายความที่มายื่นเป็นไปตามสเปคที่ประกาศและยื่นราคาต่ำสุดจะพิจารณาเสนอจ้างรายนั้น และไม่ต้องแยกคดีความแพ่งและคดีความอาญาเพื่อความเป็นเอกภาพ หรือท่านสมาชิกใดมีความคิดเห็นที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดก็เสนอมานะครับ เพื่อประโยชน์ขององค์กร ตอนนี้ไม่ถือว่าล่าช้าเพราะด้านคดีความคณะกรรมการได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว

หัวใจสำคัญที่สุดคือเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิที่จะไม่ให้มีผลกระทบกับสมาชิก ช่วงนี้ผมขอร้องชมรมสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกอย่าพึ่งออกมาเคลื่อนไหว ขอให้กระบวนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและปันผลเฉลี่ยคืนผ่านพ้นไปก่อน ถ้าเคลื่อนไหวช่วงนี้สถาบันการเงินที่คณะพวกผมไปกู้เงินมาสำหรับปันผล เฉลี่ยคืน ยกเลิกสัญญา จะเกิดปัญหาตามมาอย่างมากมายหรือบุคคลที่ไม่เชื่อมั่นแห่มาถอนเงิน หรือสถาบันการเงินต่างๆ ไม่มั่นใจแล้วขึ้นดอกเบี้ยเป็นสัญญาณว่าเขาขอเงินกู้คืน จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์เรามาก จึงขอความร่วมมือความเมตตาจากมวลสมาชิกทุกท่าน ผมเชื่อว่าคณะกรรมการจะแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ถ้าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

สุดท้ายนี้ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 กระผมและคณะกรรมการดำเนินการขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ จงดลบันดาลให้มวลสมาชิกทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

(อนุศาสน์ สอนศิลพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง